Statuss:
Īstenošanā

Diginno-Interreg-logo

Projekta mērķis ir uzlabot MVU un publisko pakalpojumu digitalizācijā iesaistīto pušu kapacitāti, sekmējot veicinošu politiku attīstību, ar mērķi sekmēt vienotā tirgus ieviešanu Baltijas jūras reģionā.
 
Projekta darbības virzieni un mērķgrupas:
1.   Projekta vadību un administrēšanu (Wp1). Mērķa grupa: visi projekta partneri.
2.   Industrija 4.0 – Industriju digitālā transformācija (Wp2). Mērķa grupas ir industriju asociācijas, iestādes, kas nacionāli vada Industrija 4.0 diskusijas, akadēmiskā vide.
3.   Pārrobežu publisko pakalpojumu uzņēmējiem digitalizācija un sadarbspēja (Wp3).  Mērķa grupas ir uzņēmēju pakalpojumu sniedzošās iestādes, politikas veidotāji, uzņēmēji.
4.   Baltijas Jūras valstu digitālās politikas tīkls (Wp4). Mērķa grupas ir politikas veidotāji (ministrijas) un nozaru asociācijas.
 
Projekts ir ne tehnoloģiju projekts, tādēļ tā primārais rezultāts būs jaunas zināšanas un pieredze. Tāpat projekta ietvaros tiks sagatavoti vairāki praktiski izmantojami rezultāti, kas cieši saistās ar VARAM IKT bloka politikas virzieniem:
1.   Identificēti un izanalizēti prioritāri attīstāmie pārrobežu e pakalpojumi, izstrādāti 4 pilotprojektu koncepti.
2.   Izveidots instrumentārijs uzņēmumiem, lai identificētu savu briedumu IKT iespēju izmantošanā (Industrija 4.0. briedumu), attīstītas nacionālās industrija 4.0. kopienas, veicināta starpvalstu sadarbība.
3.   Sagatavotas labas prakses apkopojums un rekomendācijas politikas veidotājiem pārrobežu e-pakalpojumu un Industrijas 4.0. veicināšanai.
4.   Veikta informācijas kampaņa par Baltijas jūras reģiona, t.sk. Latvijas kā priekšgājēju lomu pārrobežu e-sadarbības īstenošanā.

Projektā ministriju pārstāv Publisko pakalpojumu departaments.

Finansiālā atbalsta apjoms. Projekta kopējais finansējums 3 505 681 € . Ministrijas no ES saņemtais finansiālā atbalsta apjoms: 153 547 €

Noslēdzas projekts „DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls”

15. decembrī ar virtuālu konferenci noslēdzās INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” projekts „DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls”.

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” projekts „DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls” ir noslēdzies, taču digitālā sadarbība Baltijas jūras reģionā turpinās.

Pēdējā DIGINNO konference "BJR digitālā nākotne" notika 15. decembrī, tajā iepazīstināja ar projekta sasniegumiem, diskutēja par digitalizācijas nākotni reģionā, un iepazīstināja ar DIGINNO projektā radītajiem papildus projektiem DINNOCAP un DIGINNO-Proto.

Projekta mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un paātrināt virzību uz Baltijas jūras reģiona vienoto digitālo tirgu, tā ietvarā palielināt politikas veidotāju, nozares asociāciju un rūpniecisko mazo un vidējo uzņēmumu iespējas palielināt digitālo risinājumu ātrāku un efektīvāku ieviešanu.

Izveidota “Pārrobežu e-pakalpojuma” definīcija:

 • iespēja izmantot uzņēmējiem, kas atrodas ārvalstīs;
 • nepieciešams uzņēmējdarbības  vai uzņēmuma formalitāšu veikšanai;
 • izmantojams neatkarīgi no uzņēmuma atrašanās vietas un reģistrācijas valsts;
 • darbināts sadarbspējīgā vidē;
 • balstās uz koplietojamas elektroniskās autentifikācijas, identifikācijas un parakstīšanas rīku pakalpojumiem.

Projektā izpētītie piemēri:

 • Uzņēmējdarbības pārrobežu reģistrācija izmantojot eIDAS.
 • Kravas pavadzīmju pārrobežu digitalizācijas (eCMR) Baltijas -Ziemeļu reģionā. 
 • Reāllaika ekonomika bez robežām (RTE), e-kvītis.
 • “Pazīsti savu klientu” (KYC) pārrobežu vienotais klientu izpētes rīks.

Projektā sasniegtie rezultāti:

 • Izpētes ziņojums par G2B pārrobežu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem nacionālā līmenī.
 • Uzņēmēju vajadzību novērtējums G2B pārrobežu  e-pakalpojumu lietojumam.
 • Rekomendācijas politikas veidotājiem G2B e-pakalpojumu attīstībai Baltijas jūras reģionā.
 • Ceļa karte kravas pavadzīmju pārrobežu digitalizācijas (eCMR) ieviešanai Baltijas jūras reģionā.
 • Normatīvā ietvara apstiprināšana “Pazīsti savu klientu”  (KYC) pārrobežu vienotajam klientu izpētes rīkam.

Projektā īstenota papildus aktivitāte DIGINNO-PROTO (https://www.diginnobsr.eu/diginno-proto), tās rezultātā izstrādāts eCMR indeksēšanas prototips starptautiskai loģistikai bez papīra starptautiskajos autopārvadājumos.

Papildus informācija pieejama https://www.diginnobsr.eu/post/diginno-final-conference-not-the-end
 

Informāciju sagatavoja: 
Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļa vadītāja
Maija Anspoka
Tālr. 67026938 E-pasts: maija.anspoka@varam.gov.lv