Logo ansamblis

Projekta akronīms: Baltic Sea2Land

Projekta nosaukums: Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu (angļu valodā Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and natural capital in the near shore zone)

Projekta identifikācijas numurs: C018

Īstenošanas laiks: No 2023.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim (3 gadi jeb 36 mēneši)

Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.- 2027.gadam 2. prioritātes mērķa 2.2 “Zilā ekonomika” ietvaros

Finansējums: Kopā visiem projekta partneriem: 3 447 155, 80  EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 757 724,64 EUR)

VARAM daļa: 454 956,80 EUR, no tā ERAF līdzfinansējums ir 80% jeb 363 965,44 EUR.

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir projekta vadošais partneris un tā ietvaros sadarbosies ar partneriem no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm:

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra - VASAB sekretariāts (Latvija);
 • Baltijas Vides Forums – Latvija (Latvija)
 • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
 • Sāremā pašvaldība (Igaunija);
 • Tallinas Universitāte (Igaunija);
 • Klaipēdas reģions (Lietuva);
 • HELCOM - Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas sekretariāts (NVO, Somija);
 • Somijas Dienvidrietumu reģions (Somija);
 • Baltijas Vides Forums – Vācija (Vācija);
 • Fehmarnas pilsēta (Vācija);
 • Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanoloģijas institūts (Polija);
 • Piejūras pilsētu un pašvaldību apvienība (Polija).

Asociētie partneri:

 • Laplandes reģions (Somija);
 • Ostrobotnijas reģions (Somija);
 • Kjumenlākso reģions (Somija);
 • Oulu pašvaldība (Somija);
 • Vides ministrija (Somija);
 • Vides ministrija (Lietuva).

Projekta vispārējie mērķi

 • Zilās ekonomikas nozaru (piemēram, tūrisma, enerģētikas, zivsaimniecības), dabas aizsardzības un vietējo kopienu interešu līdzsvarošana, lai atbalstītu dzīvotspējīgu/daudzveidīgu piekrastes attīstību un ilgtspējīgu cilvēku un dabas kapitāla izmantošanu Baltijas jūras reģionā. 
 • Integrētas daudzlīmeņu pārvaldības veicināšana ar daudzdimensionālu sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietējiem līdz starptautiskajiem), zilās ekonomikas sektoriem, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām personām. 

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Interreg Baltijas jūras reģiona starpreģionu sadarbības programmas 2021.- 2027.gadam 2. prioritātes mērķa 2.2 “Zilā ekonomika” ietvaros.

Projektā plānotas šādas darbības:

1. darba pakas “Risinājumu sagatavošana” aktivitātes:

1.1. Konceptuālā ietvara izstrāde integrētai, ilgtspējīgai un daudzveidīgai piekrastes attīstībai, pielāgojot daudzlīmeņa pārvaldības pieeju dažādu dažāda līmeņa attīstības plānošanas dokumentus izstrādi, aktualizēšanu, un īstenošanu Baltijas jūras reģiona piekrastes teritorijās;

1.2. Tiešsaistes platformas jeb rīka izveide, kuru pielietot testēšanai pilotteritorijās. Tiešsaistes ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) platformā būs apkopoti integrētai piekrastes plānošanai nepieciešamie dati, kam izveidota vienota datu struktūra;

1.3. Zināšanu un vadlīniju apkopošana “Zināšanu centrā” (“Knowledge Hub”) rīka Sea2Land Navigator ietvaros;

1.4. Dažādu sadarbības modeļu veidošana un iedzīvināšana, paaugstinot mērķgrupu kapacitāti, lai sekmētu Daudzlīmeņu pārvaldības pieejas  piemērošanu Baltijas jūras reģionā.

2. darba pakas “Risinājumu testēšana, izvērtēšana un pielāgošana” aktivitātes:

2.1. Testēšana Nacionālā līmenī (Latvijā Nacionālā līmeņa Piekrastes tematiskā plānojuma izvērtēšana un aktualizēšana, atbilstoši  aktuālai  informācijai un situācijai, kā arī Somijā Integrētās piekrastes pārvaldības stratēģijas īstenošanai sadarbībā ar reģionālo līmeni);

2.2. Testēšana Reģionālā līmenī (Latvijā - Reģionāla līmeņa tematiskā plānojuma izstrāde integrētai jūras piekrastes ūdeņu un piekrastes sauszemes daļas plānošanai Kurzemes plānošanas reģiona piekrastes teritorijām, izmantojot projekta tiešsaistes ĢIS rīku; Somijā – 2006.gadā pieņemtās Somijas piekrastes stratēģijas aktualizēšana);

2.3. Testēšana Vietējā līmenī (testēšana Vācijā – Plānošanas risinājumi piekrastes tūrisma, atjaunojamās enerģijas  ieguvei uz salas un dabas aizsardzības sabalansēšanai Fehnmarn salā; Polijā – Zilajai ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apspriešana ar mērķgrupām, tūrisma resursu identificēšana un Igaunijā – Atkrastes vēja parku redzamības un piekrastes tūrisma interešu līdzsvarošana Saaremaa pašvaldībā).

3. darba pakas “Risinājumu pārnese ārpus projekta partnerības” aktivitātes:

3.1. Nodrošināt projekta rezultātu izplatīšanu Baltijas jūras reģionā, tostarp, projekta ietvaros rīkotā Baltijas jūras reģiona piekrastes un jūras plānotāju un praktiķu konferencē Rīgā (nodrošinot tiešraidi tiešsaistē), HELCOM-VASAB jūras plānošanas darba grupas ietvaros un ar “Planners forum” praktiķiem par praktisku plānošanas darbu un procesa norisi, kā arī CPMR (Conference Peripheral Maritime Regions) Baltijas jūras komisiju un prioritāro aktivitāšu koordinatoriem ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam. Komunikācijas pasākumi būs balstīti uz Konceptuālā ietvara integrētai, ilgtspējīgai un daudzveidīgai piekrastes attīstībai tehniskās dokumentācijas un rekomendācijām, kas tiks izstrādātas šī uzdevuma ietvaros;

3.2. Informācijas un datu apmaiņa, t.sk. publicēšana Eiropas Komisijas jūras telpiskās plānošanas platformā (MSP Platform) un HELCOM uzturētajā BASEMAPS platformā (BASEMAPS), sadarbojoties ar HELCOM-VASAB Jūras plānošanas darba grupas apakšgrupu par datiem (https://helcom.fi/helcom-at-work/groups/helcom-vasab-maritime-spatial-planning-working-group/msp-data-expert-sub-group/);

3.3. Apmācību semināri par izstrādātā rīka pielietošanu integrētā un ilgtspējīgā piekrastes plānošanā

Projekta mērķgrupas – dažāda mēroga plānošanas politikas ieviesēji (starptautiskās organizācijas, valsts pārvalde, plānošanas reģioni, pašvaldības), nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, uzņēmēji un attīstītāji (piemēram, tūrisma, enerģētikas, zivsaimniecības sektori) un kopienas.

Projekta ietvaros paredzēti šādi rezultāti:

 • Izstrādāts tiešsaistes rīks integrētai un ilgtspējīgai piekrastes plānošanai un daudzlīmeņu pārvaldības veicināšanai;
 • Iegūti un aktualizēti dati par piekrastes izmantošanu, infrastruktūru un piekrastē esošajām dabas un kultūras vērtībām Latvijā un citās partneru valstīs;
 • Piekrastes plānojuma starpnovērtējuma ziņojuma projekts iesniegšanai Ministru kabinetā 2024. gadā;
 • Kurzemes plānošanas reģiona tematiskais plānojums piekrastes ūdeņu un tiem piegulošo piekrastes teritoriju plānošanai, vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu plānošanai un zonēšanai reģionālā līmenī;
 • Semināri un apmācības plānotājiem, informatīvi un metodiskie materiāli;
 • Starptautiska konference par jūras un piekrastes plānošanu.

Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu:

 • Valsts ilgtermiņa tematiskais  plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030. gadam (turpmāk – Piekrastes plānojums) apstiprināts ar MK 2016.gada 17.novembra rīkojumu Nr. 692, kura 6. punktā noteikts, ka VARAM līdz 2024.gada 31.decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā starpposma novērtējumus par plānojuma īstenošanu un priekšlikumus plānojuma aktualizēšanai.
 • Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam (turpmāk - Jūras plānojums), kas apstiprināts ar MK 2019.gada 21.maija rīkojumu Nr. 232, kura 5. punktā noteikts, ka VARAM līdz 2023.gada 30.decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā starpposma novērtējumu par plānojuma īstenošanu un priekšlikumus plānojuma aktualizēšanai.

Projekta izpildes rezultātā Baltic Sea2Land nodrošinās iespēju kvalitatīvi sagatavot gan Piekrastes plānojuma, gan Jūras plānojuma starpnovērtējuma ziņojumus. Projekta rezultāti un tajā gūtā pieredze sekmēs ietvara izveidošanu piekrastes pašvaldībām t.sk. publiski pieejamu tiešsaistes telpisko datu platformu ‘Sea2Land Navigator’, tādējādi veicinot integrētu piekrastes teritorijas plānošanu - vietējo ekonomisko attīstību, atbalstot daudzveidīgu uzņēmējdarbību un pakalpojumu infrastruktūras tīklojumu, saudzējot piekrastes dabas mantojumu.  

 

Kontaktinformācija:
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

Mārtiņš Grels
Epasts: martins.grels@varam.gov.lv
Tel.: 66016733

Anita L. Rozenvalde
Epasts: anita.rozenvalde@varam.gov.lv
Tel.: 67026909

Plašāka informācija par projektu pieejama arī Interreg Baltic Sea Region programmas oficiālajā mājaslapā: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/