Statuss:
Īstenošanā

Firespot-EU-Logo

Noslēgusies starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) īstenošana.

FIRESPOL projekts tika īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta FIRESPOL kopējais mērķis bija veicināt finansējuma piesaisti atjaunojamo energoresursu (AER) jomai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) projektu īstenoja sadarbībā ar Spānijas, Vācijas, Īrijas, Polijas un Horvātijas valsts un pašvaldības institūcijām, kas nodarbojas ar AER jomas attīstību un pilnveidošanu savā valstī. Projekta vadošais partneris bija Spānijas organizācija “Extremadura Energy Agency”. Projekta ievaros partneri dalījās labākās prakses pieredzē un izstrādāja rīcības plānus finanšu instrumentu izmantošanas veicināšanai AER jomas attīstībai.

Projekta īstenošanas rezultātā, VARAM piedāvāja finanšu instrumentu un finansēšanas mehānismu iekļaušanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) darbības stratēģijā, ar mērķi efektīvāk izmantot EKII finansējumu AER jomas projektu finansēšanai, t.sk. finanšu instrumentu veidā.  2021.gada 7.jūnijā tika apstiprināta VARAM EKII darbības stratēģija, kurā ir iekļauti ierosinājumi jaunai AER projektu finansēšanas formai, kas būtu attīstāma nākotnē, t.i., uz aizdevumiem orientēti finanšu instrumenti, garantijas, riska kapitāla ieguldījumi vai jauktais finansējums.

Tāpat projekta ietvaros VARAM identificēja labās prakses piemērus AER jomā Latvijā, no tiem pieci labās prakses piemēri tika iekļauti INTERREG EUROPE politikas apguves platformā, kā arī izstrādāja Latvijas reģionālo pašnovērtējumu par aktuālo situāciju Latvijā AER jomā.

Projekta noslēguma pasākumu projekta vadošais partneris organizēja tiešsaistē 2022.gada 15.martā, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas, lai pārējos projekta sadarbības partnerus, iesaistītās puses un citus interesentus informētu par projektā sasniegtajiem rezultātiem un to ietekmi uz AER jomai plānoto finansējumu.

Projekta apraksts

Nosaukums: Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)

Projekta Nr.: PGI05584

Mērķis: veicināt finansējuma (ieguldījumu) piesaisti atjaunojamo energoresursu jomai, izstrādājot un ieviešot priekšlikumus atjaunojamo energoresursu jomas regulējošajos normatīvajos aktos, tādējādi mazinot finansiālos šķēršļus šīs nozares attīstībai

Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.jūnijs – 2022.gada 31.maijs

Kopējais projekta finansējums: 1 325 220 EUR, no kuriem ERAF finansējums 1 126 437 EUR un partneru līdzfinansējums – 198 783 EUR. VARAM līdzfinansējums ir 31 866 EUR.

Projekta mērķa grupa: pašvaldības un valsts institūcijas un organizācijas.

Projekta apraksts: projekts tiek īstenots sadarbībā ar Spānijas, Vācijas, Īrijas, Polijas un Horvātijas valsts un/vai pašvaldības institūcijām, kas nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu jomas attīstību un pilnveidošanu savā valstī. Projekta vadošais partneris ir Spānijas organizācija “Extremadura Energy Agency”.

Projekta rezultāti:

  1. Uzlabota kapacitāte 6 organizācijās sešās Eiropas Savienības valstīs;
  2. Izstrādāti priekšlikumi finanšu instrumentu integrācijai un pilnveidošanai atjaunojamās enerģijas jomā;
  3. Celta kapacitāte 90 cilvēkiem, piedaloties starpvalstu pieredzes apmaiņas pasākumus;
  4. Noorganizētas 32 apmācības sadarbībā ar atjaunojamās energoresursu jomas speciālistiem;   
  5. Apkopoti 15 labās prakses piemēri atjaunojamās energoresursu jomā.

Projekta FIRESPOL ietvaros sagatavotais Rīcības plāns

Plašāka informācija par projektu ir pieejama arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/ un https://www.facebook.com/firespolproject/

 

Kontaktinformācija:

Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte Ieva Brinķe (e-pasta adrese: ieva.brinke@varam.gov.lv, tālr. 66016716)