Statuss:
Īstenošanā

Firespot-EU-Logo

Projekta apraksts

Nosaukums: Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)

Projekta Nr.: PGI05584

Mērķis: veicināt finansējuma (ieguldījumu) piesaisti atjaunojamo energoresursu jomai, izstrādājot un ieviešot priekšlikumus atjaunojamo energoresursu jomas regulējošajos normatīvajos aktos, tādējādi mazinot finansiālos šķēršļus šīs nozares attīstībai

Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.jūnijs – 2022.gada 31.maijs

Kopējais projekta finansējums: 1 325 220 EUR, no kuriem ERAF finansējums 1 126 437 EUR un partneru līdzfinansējums – 198 783 EUR. VARAM līdzfinansējums ir 31 866 EUR.

Projekta mērķa grupa: pašvaldības un valsts institūcijas un organizācijas.

Projekta apraksts: projekts tiek īstenots sadarbībā ar Spānijas, Vācijas, Īrijas, Polijas un Horvātijas valsts un/vai pašvaldības institūcijām, kas nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu jomas attīstību un pilnveidošanu savā valstī. Projekta vadošais partneris ir Spānijas organizācija “Extremadura Energy Agency”.

Projekta ietvaros tiks aplūkoti katra partnera labās prakses piemēri atjaunojamās enerģijas jomā, it sevišķi piesaistot privāto finansējumu un finanšu instrumentus, un, balstoties uz tiem, tiks izstrādāta apmācības stratēģija partneru cilvēkresursu profesionālās kapacitātes celšanai un izstrādātas jaunas investīciju piesaistes shēmas atjaunojamo energoresursu jomai, tādējādi nākotnē veicinot katra reģiona attīstību, vienlaikus ļaujot ietaupīt publiskos resursus un saudzējot dabas resursus.

Projekta rezultāti:

  1. Uzlabota kapacitāte 6 organizācijās sešās Eiropas Savienības valstīs;
  2. Izstrādāti priekšlikumi finanšu instrumentu integrācijai un pilnveidošanai atjaunojamās enerģijas jomā;
  3. Celta kapacitāte 90 cilvēkiem, piedaloties starpvalstu pieredzes apmaiņas pasākumus;
  4. Noorganizētas 32 apmācības sadarbībā ar atjaunojamās energoresursu jomas speciālistiem;   
  5. Apkopoti 15 labās prakses piemēri atjaunojamās energoresursu jomā.

Lai sasniegtu projekta mērķi VARAM kā sadarbības partneris veiks šādus uzdevumus projekta ietvaros:

  1.       izstrādās apmācības stratēģiju (learning strategy);
  2.       izveidos un vadīs vietējo rīcības grupu;
  3.       piedalīsies partneru rīkotajās pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas pasākumos,
  4.       organizēs partneriem pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas pasākumu Latvijā;
  5.       izstrādās priekšlikumus pilnveidojumiem nacionālajos normatīvajos aktos un politikas dokumentos, kas regulē atjaunojamo energoresursu izmantošanu energoefektivitātes veicināšanai pašvaldību ēku sektorā.

Projekta FIRESPOL ietvaros sagatavotais Rīcības plāns

Plašāka informācija par projektu ir pieejama arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/ un https://www.facebook.com/firespolproject/

 

Kontaktinformācija:

Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte Ieva Brinķe (e-pasta adrese: ieva.brinke@varam.gov.lv, tālr. 66016716)