Statuss:
Īstenošanā

LOGO

Projekts “Land-Sea-Act” tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas), lai rakstu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programma. Projekts palīdzēs nacionālajām, reģionālajām un vietējām institūcijām un dažādām mērķgrupām:

  • uzlabot starpvalstu sadarbību un veicinās zināšanu apmaiņu, lai veicinātu Zilās ekonomikas izaugsmi;
  • paaugstināt informētību, zināšanas un prasmes, lai veicinātu Zilās ekonomikas izaugsmi un integrētu piekrastes attīstību;
  • līdzsvarot jauno jūras izmantošanas veidu (t.sk. vēja parku jūrā) attīstību ar piekrastes kopienu interesēm, uzlabojot piekrastes pārvaldību. 

Projekta īstenošana:  2019. gada janvāris –2021. gada jūnijs

Projekta budžets:       2.21 miljoni euro, ieskaitot 1,76 miljonus euro ERAF līdzfinansējuma

Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

Projektā plānotas šādas darbības:

1. darba paka „Projekta koordinēšana un administrēšana”

2. darba paka „Telpiskie risinājumi attīstības un dabas aizsardzības līdzsvarošanai Baltijas jūras piekrastē”:
2.1. Darba pakas koordinējošas sanāksmes
2.2. Vēja parku jūrā, piekrastes tūrisma attīstības un ainavas vizuālās kvalitātes sabalansēšana Dienvidkurzemes piekrastē, Latvijā.
2.3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana Zilajai izaugsmei Gdaņskas līcī, Polijā 
2.4. Plānošanas risinājumi klimata adaptācijai un piekrastes tūrisma attīstībai Fehnmarn salā, Vācijā
2.5. Integrētā piekrastes pārvaldība tūrisma un mobilitātes plānošanai Viru-Nigula pašvaldībā, Igaunijā
2.6. Apmācību semināri par plānošanas konceptiem, pieejām un rīkiem.

3. darba paka „Uzņēmējdarbības attīstība vitālai piekrastei un Zilajai izaugsmei”
3.1. Darba pakas koordinējošas sanāksmes
3.2. Tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšana Holbaek ostā, Dānijā
3.3. Reģionālas jūras stratēģijas izstrāde Gēteborgas reģionā, Zviedrijā
3.4. Zilās izaugsmes progresa uzraudzības rīka izstrāde
3.5. Priekšlikumi Zilās izaugsmes rīcības plānam Baltijas jūras reģionā.

4. darba paka „Priekšlikumi Zilās izaugsmes un piekrastes  daudzlīmeņu pārvaldības programmai”:
4.1. Starptautiskas ekspertu sanāksmes pieredzes apmaiņai dažādos līmeņos
4.2. Gadījumu izpēšu rezultātu analīze un sintēze
4.3. Priekšlikumu sagatavošana Zilās izaugsmes un piekrastes  daudzlīmeņu pārvaldības programmai
4.4. Baltijas jūras reģiona piekrastes Zilās izaugsmes pieredzes pārnes ES kontekstā, organizējot augsta līmeņa semināru Briselē
4.5. Baltijas jūras reģiona piekrastes plānotāju un praktiķu konferences organizēšana Rīgā

Projektā paredzēti šādi rezultāti:

  • Paaugstināta mēŗkgrupu kapacitāte un sadarbība Baltijas jūras reģionā saistībā ar Zilās ekonomikas izaugsmes veicināšanas un telpiskās plānošanas jomās;
  • 6 tematiskas gadījuma izpētes dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs, iekļaujot ziņojumu par stratēģiskiem risinājumiem līdzsvarotu jūras-sauszemes resursu izmantošanu, t.sk. vadlīnijas pašvaldību un valsts sadarbībai jūras un piekrastes resursu izmantošanai, ainavu plānošanas vadlīnijas pašvaldībām un rekomendācijas uzņēmējdarbības (īpaši tūrisma) veicināšanai piekrastē (Latvijas gadījuma izpēte Dienvidkurzemes piekrastē), ziņojums par kultūras vērtību integrēšanas iespējām jūras telpiskajā plānošanā un Zilās ekonomikas izaugsmē (Polijas gadījuma izpēte), ziņojums par pielāgošanos klimata pārmaiņām veicinot ilgtspējīga tūrismu (Vācijas gadījuma izpēte), ziņojums par kompromisiem mobilitātes un tūrisma plānošanā (Igaunijas gadījuma izpēte), vadlīnijas mazo ostu uzņēmējdarbības attīstībai (Dānijas gadījuma izpēte) un Ģēteborgas reģiona jūras stratēģijas izstrāde piekrastes ekonomikas attīstībai (Zviedrijas gadījuma izpēte).
  • Vadlīnijas un dažādi metodiskie norādījumi dažādām piekrastes mērķgrupām par jūras-sauszemes mijiedarbību jūras telpiskajā plānošanā, teritorijas attīstības plānošanā sauszemē un Jūras ekonomikas izaicinājumu risināšanai
  • 2 augsta līmeņa pasākumi par Zilo izaugsmi piekrastes attīstībā

Partneri:

11 partneri no 6 valstīm (Vācija, Zviedrija, Dānija, Igaunija, Latvija, Polija)

Vadošais partneris:

1.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvija

Partneri:
2.    Västra Götaland apriņķa administratīvā pārvalde, Zviedrija
3.    Fehmarn pašvaldības Vides pārvalde, Vācija
4.    Holbækpašvaldība, Dānija
5.    Gētegorgas reģiona pašvaldību asociācija, Zviedrija
6.    Tallinas universitāte, Igaunija
7.    Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanogrāfijas institūts, Polija
8.    Hamburgas starptautiskais ekonomikas institūts (HWWI), Vācija
9.    Biedrība „Baltijas Vides forums”, Latvija 
10.  Biedrība „Baltijas Environmental forum”, Vācija
11.  Piekrastes pilsētu un pašvaldību asociācija, Polija 

Asociētie partneri:

  • Latvijas piekrastes pašvaldību apvienība
  • Haljala pašvaldība Igaunijā

 

Kontaktinformācija:

Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

Projekta koordinēšana:
Mārtiņš Grels
Tālr. (+371) 66016 733
martins.grels@varam.gov.lv

 

Komunikācija:
Margarita Vološina
Tālr. (+371) 66016 712
margarita.volosina@varam.gov.lv

 

Finanses:
Aigars Rūdulis
Tālr. (+371) 67026511
aigars.rudulis@varam.gov.lv

 

Sociālie mediji: #LandSeaAct

 

Projekta mājaslapa – https://land-sea.eu/