Statuss:
Noslēdzies

LOGO

Projekts “Land-Sea-Act” tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas), lai rakstu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programma. Projekts palīdzēs nacionālajām, reģionālajām un vietējām institūcijām un dažādām mērķgrupām:

 • uzlabot starpvalstu sadarbību un veicinās zināšanu apmaiņu, lai veicinātu Zilās ekonomikas izaugsmi;
 • paaugstināt informētību, zināšanas un prasmes, lai veicinātu Zilās ekonomikas izaugsmi un integrētu piekrastes attīstību;
 • līdzsvarot jauno jūras izmantošanas veidu (t.sk. vēja parku jūrā) attīstību ar piekrastes kopienu interesēm, uzlabojot piekrastes pārvaldību. 

Projekta īstenošana:  2019. gada janvāris – 2021. gada decembris

Projekta budžets:       2.21 miljoni euro, ieskaitot 1,76 miljonus euro ERAF līdzfinansējuma

Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam 


Projektā plānotas šādas darbības:

1. darba paka „Projekta koordinēšana un administrēšana”

2. darba paka „Telpiskie risinājumi attīstības un dabas aizsardzības līdzsvarošanai Baltijas jūras piekrastē”:
2.1. Darba pakas koordinējošas sanāksmes
2.2. Vēja parku jūrā, piekrastes tūrisma attīstības un ainavas vizuālās kvalitātes sabalansēšana Dienvidkurzemes piekrastē, Latvijā.
2.3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana Zilajai izaugsmei Gdaņskas līcī, Polijā 
2.4. Plānošanas risinājumi klimata adaptācijai un piekrastes tūrisma attīstībai Fehnmarn salā, Vācijā
2.5. Integrētā piekrastes pārvaldība tūrisma un mobilitātes plānošanai Viru-Nigula pašvaldībā, Igaunijā
2.6. Apmācību semināri par plānošanas konceptiem, pieejām un rīkiem.

3. darba paka „Uzņēmējdarbības attīstība vitālai piekrastei un Zilajai izaugsmei”
3.1. Darba pakas koordinējošas sanāksmes
3.2. Tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšana Holbaek ostā, Dānijā
3.3. Reģionālas jūras stratēģijas izstrāde Gēteborgas reģionā, Zviedrijā
3.4. Zilās izaugsmes progresa uzraudzības rīka izstrāde
3.5. Priekšlikumi Zilās izaugsmes rīcības plānam Baltijas jūras reģionā.

4. darba paka „Priekšlikumi Zilās izaugsmes un piekrastes  daudzlīmeņu pārvaldības programmai”:
4.1. Starptautiskas ekspertu sanāksmes pieredzes apmaiņai dažādos līmeņos
4.2. Gadījumu izpēšu rezultātu analīze un sintēze
4.3. Priekšlikumu sagatavošana Zilās izaugsmes un piekrastes  daudzlīmeņu pārvaldības programmai
4.4. Baltijas jūras reģiona piekrastes Zilās izaugsmes pieredzes pārnes ES kontekstā, organizējot augsta līmeņa semināru Briselē
4.5. Baltijas jūras reģiona piekrastes plānotāju un praktiķu konferences organizēšana Rīgā

 

Projekta rezultāti:

Paaugstināta mērķgrupu kapacitāte un sadarbība Baltijas jūras reģionā Zilās ekonomikas un telpiskās plānošanas jomās.

Sagatavoti 6 ziņojumi ar dažādiem tematiskiem fokusiem:

 1. “Piekrastes tūrisma un piekrastes vēja enerģijas izmantošanas līdzsvarošana Kurzemes dienvidrietumos" (Latvija) un ir pieejams karšu pārlūks, kurā ir apkopota informācija par projektā veiktajiem Dienvidkurzemes piekrastes, iekšzemes, pludmales un jūras daļu novērtējumiem (ainavas un ekosistēmu pakalpojumi), jūras vēja parku scenāriju izstrādi, tūrisma un rekreācija novērtējumu, ka arī sabiedrības aptauju “Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju nozīme dzīves kvalitātes veidošanā”.
 2. "Kultūras vērtību integrēšana jūras telpiskajā plānošanā un Zilajā izaugsmē" (Gdaņskas līcis, Polija)
 3. "Piekrastes konflikti, klimata ietekme un pielāgošanās" (Fehmarna, Vācija)
 4. "Integrēta piekrastes tūrisma un mobilitātes plānošana" (Ziemeļu piekraste, Igaunija)
 5. "Reģionālās jūrniecības stratēģijas projekts Gēteborgas reģionam (Orust un Uddevalla)" (Zviedrija)
 6. "Ostas biznesa attīstība" (Holbæk, Dānija)

Sagatavoti priekšlikumi par to, kā risināt (pētīt, plānot, pārvaldīt un vadīt) sauszemes un jūras mijiedarbību, tie ir apkopoti vairākos dokumentos, kas balstīti uz pieredzi, kas gūta, veicot gadījumu izpētes, un secinājumiem, kas gūti, plaši sadarbojoties ar ekspertiem un ieinteresētajām personām:

 1. Daudzlīmeņu pārvaldības programmu Zilajai ekonomikai un teritoriālajai plānošanai Baltijas jūras reģionā
 2. Politikas vēstījumi “Daudzlīmeņu pārvaldības veicināšana, lai risinātu sauszemes un jūras mijiedarbību"
 3. Metodoloģiju apkopojumu par to, kā piekrastes teritorijās risināt sauszemes un jūras mijiedarbības un attīstības jautājumus
 4. Kopsavilkuma ziņojumu par piekrastes pārvaldību (pamatojoties uz Land Sea Act projekta gadījumiem)
 5. Ziņojums par Zilās ekonomikas kartēšanu gadījumu izpētes reģionos
 6. Rīcības plāns: Uzņēmējdarbība un zilā ekonomika Baltijas jūras reģionā

Sagatavotas "Vadlīnijas piekrastes plānotājiem 2021".

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu, t.sk. semināriem un konferenci, kā arī citiem rezultātiem - https://land-sea.eu/


Partneri:
11 partneri no 6 valstīm (Vācija, Zviedrija, Dānija, Igaunija, Latvija, Polija)

Vadošais partneris:
1.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvija

Partneri:
2.    Västra Götaland apriņķa administratīvā pārvalde, Zviedrija
3.    Fehmarn pašvaldības Vides pārvalde, Vācija
4.    Holbækpašvaldība, Dānija
5.    Gētegorgas reģiona pašvaldību asociācija, Zviedrija
6.    Tallinas universitāte, Igaunija
7.    Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanogrāfijas institūts, Polija
8.    Hamburgas starptautiskais ekonomikas institūts (HWWI), Vācija
9.    Biedrība „Baltijas Vides forums”, Latvija 
10.  Biedrība „Baltijas Environmental forum”, Vācija
11.  Piekrastes pilsētu un pašvaldību asociācija, Polija 

Asociētie partneri:

 • Latvijas piekrastes pašvaldību apvienība
 • Haljala pašvaldība Igaunijā

 

Sociālie mediji: #LandSeaAct
Projekta mājaslapa – https://land-sea.eu/