Statuss:
Īstenošanā

Life_goodwater

LIFE18 IPE/LV/000014

Projekta mājaslapa: www.goodwater.lv
Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.
Kopējais projekta budžets ir 14 463 050 EUR, tajā skaitā:

  • ES LIFE programmas finansiālais ieguldījums 8 677 830 EUR;
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais ieguldījums 4 372 616 EUR;
  • projekta partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR.

Projekta dalībnieki:
Vadošais partneris:

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Partneri: 

Valsts pārvaldes institūcijas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija 

Zinātniski pētnieciskās iestādes
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 
Latvijas Universitāte
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts “BIOR” 
SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” 

Vietējā un reģionālā līmeņa institūcijas 
Engures novada pašvaldība
Jelgavas novada pašvaldība 

Valsts īpašuma pārvaldības organizācijas 
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” 

Nevalstiskās organizācijas  
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 
NVO “Zemnieku Saeima” 
Pasaules Dabas fonds
Asociācija “Baltijas krasti” 
Latvijas Dabas fonds 
Baltijas Vides forums 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Par LIFE GOODWATER IP

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) 2020. gadā kopīgi uzsākušas 19 organizācijas, lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā. Projekts ilgs līdz 2027. gada 31. decembrim. Darbus finansiāli atbalsta Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri). Upju baseinu apsaimniekošanā ir nepieciešami uzlabojumi, lai saglabātu un uzlabotu vides kvalitāti, kā arī spētu sasniegt ES Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu. Tas tiks panākts, izstrādājot un ieviešot vairākus jaunus un īpaši Latvijas apstākļiem piemērotus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

Plānotās aktivitātes

Projekta LIFE GoodWater IP īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

  • samazinās sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos;
  • samazinās barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
  • samazinās hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
  • uzlabos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīs trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
  • palielinās dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicinās to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
  • sniegs atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

Projekta ietvaros riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai astoņu gadu laikā ir plānots piesaistīt arī papildus finansējumu 101 890 569 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Norvēģijas Finanšu instrumenta un citiem publiskiem un privātiem fondiem. 

Kontaktpersona VARAM:

Laura Jukāme-Ķerus
Projekta koordinatore
Ūdens resursu nodaļa
Vides aizsardzības departaments
E-pasts:
laura.jukame-kerus@varam.gov.lv
Tālrunis: 67026589

Informācija satur tikai projekta LIFE GOODWATER IP īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.