Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

LIFE Integrētais projekts: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija LIFE19 IPE/LV/000010

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris

Budžets: 19,49 milj. € (no tiem 11,690,504 € ES līdzfinansējums, ko finansē Eiropas Savienības LIFE Vides programma un 7,793,669 € Nacionālais līdzfinansējums, ko nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums).

Partnerība: Projekta īstenotāji ir desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī zinātniskās institūcijas. Projekta vadošais partneris ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Partnerorganizāciju logo

Projekta mērķis

Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas – ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensācijas modeli.

Paredzētie pasākumi dos iespēju veidot skaidru un pamatotu dabas aizsardzības sistēmu, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses, ir saprotama ikvienam un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm.

Vairāk par projekta aktivitātēm un ieviešanas gaitu: https://latvianature.daba.gov.lv/par-projektu/  
Projekta jaunumi: https://www.facebook.com/latvianature
Vairāk par LIFE programmu www.lifeprogramma.lv

Kontaktpersonas VARAM:
Ilona Mendziņa, projekta vadītāja
E-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
Tel.: 67026432

Dārta Treija, projekta koordinatore
E-pasts: darta.treija@varam.gov.lv
Tel.: 67026579

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Eiropas klimata,
infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.