Statuss:
Noslēdzies

Logo

(Nr. 2.2.1.1/17/I/015)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, Nr. 2.2.1.1/17/I/015 (turpmāk – Projekts), īstenošanā. Projektā ir vēl viens sadarbības partneris – Ventspils pilsētas dome.

Par Projektu

Projekts turpina VARAM projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar VRAA Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu galveno darbību īstenošana:

1. Projekta vadība;

2. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana;

3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu;

4. Drošas elektroniskās piegādes platformas 2. kārtas izstrāde un ieviešana;

5. Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana;

6. Publicitātes nodrošināšana;

7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 21.novembra.

VARAM dalība Projekta īstenošanā

VARAM piedalās Projektā ar šādām aktivitātēm:

1. Līdzdarbojas Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrādē (turpmāk – PSPP), piedaloties platformas projektējuma un specifikācijas izstrādē, nodevumu izvērtēšanā un programmatūras testēšanā;

2. Līdzdarbojas Drošas elektroniskās piegādes platformas (turpmāk – DEPP) 2.kārtas izstrādē, piedaloties platformas projektējuma un specifikācijas izstrādē, darba grupās, nodevumu izvērtēšanā un programmatūras testēšanā;

3. Nodrošina PSPP un DEPP 2.kārtas autoruzraudzību un iekļaušanos kopējā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā, kā arī nodrošina platformu darbināšanai nepieciešamo normatīvo aktu bāzi;

4. Pilnā apjomā īsteno darbību “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana”.

 

Projekta noslēguma pārskats uz 2020. gada 1. decembri

20.11.2020. pabeigta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana, sasniegti plānotie iznākuma rādītāji.

Projektā veikti grozījumi atbilstoši 2020. gada 15. jūlija Ministru kabineta rīkojumā Nr.374  "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam" (2020. gada 6. oktobra rīkojumam Nr.589 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam"") noteiktajam:

 • No Projekta tvēruma izkļauta portāla Latvija.lv jaunā dizaina ieviešana (aktivitāti plānots ieviest jaunu projektu ietvaros, pie nosacījuma, ja tie tiks apstiprināti);
 • Samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas no 4 500 000 EUR uz 3 287 650 EUR.

Projekta ietvaros izstrādāti un pilnveidoti šādi IKT risinājumi:

 • E-adreses modernizācija t.sk.:
  • Dokumentu integrācijas vides pielāgošana e-adreses ziņojumu aprites nodrošināšanai;
  • Juridisko personu tiesību deleģēšana e-adreses kontam un autorizācija tā izmantošanai;
  • KDV e-adreses un banneru funkcionalitātes uzlabojumi;
  • E-adreses ziņojumu aprites kļūdu analīzes uzlabošana un audita pierakstu atlasīšana;
  • KDV vairāku ziņojumu lejupielāde;
  • E-adreses darbības rādītāju publicēšana atvērto datu veidā.
 • Pakalpojumu kataloga modernizācija t.sk.:
  • Pilnveidota pakalpojumu uzskaite;
  • Nodrošināta datu izgūšana un publicēšana atvērto datu veidā.
 • Risinājums valodu izvēlei vienotās pieteikšanās modulī.
 • E-pakalpojumu izpildes vides modernizēšana, nodrošinot no platformām neatkarīgu e-pakalpojumu izstrādi t.sk.:
  • E-pakalpojumu programmatūras un infrastruktūras modernizācija;
  • Vienotās pieteikšanās un maksājumu moduļu pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu kataloga pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu modernizēšana un pielāgošana jaunajam portāla dizainam;
  • Automatizētās piegāžu uzstādīšanas risinājums.
 • Ieviests koplietošanas risinājums e-formas, kas nodrošina iestāžu veidlapu (e-formu) digitalizāciju.
 • Veikta jaunās e-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides integrācija ar esošo (bet migrēto uz Sitecore v.9.2.) Latvija.lv portālu.
 • Pilnveidots valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības risinājums automātiskai datu apmaiņai ar publisko pakalpojumu katalogu.
 • Izstrādāts Latvija.lv portāla jaunā dizaina prototips.
 • Integrētas komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi. Programmas aktivitātes atspoguļotas vietnē mana.latvija.lv (apkopotā veidā te) un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv sociālajos tīklos.

Kontaktinformācija:
VARAM Projektu pārvaldības nodaļas vadītāja 
Diāna Andžāne (67026935, diana.andzane@varam.gov.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas Projektu vadītāja

Diāna Tumene (67079041, diana.tumene@vraa.gov.lv)

 

Aktualizēts 01.12.2020.