Statuss:
Noslēdzies

LOGO

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas

Projekta darbības periods: no 2016.gada marta līdz 2019. gada februārim

Projekta budžets: 3 409 458 EUR

Projekta mērķis: Veicināt transnacionāli saskaņotu lineārās infrastruktūras un starpvalstu savienojumu attēlošanu kuģošanas un enerģētikas sektoru plānošanā jūras telpiskajos plānojumos Baltijas jūras reģionā.

Projekta galvenie uzdevumi:

 • paaugstināt institucionālo kapacitāti jūras telpiskajā plānošanā iesaistītajām pusēm;
 • veicināt transnacionāli saskaņotu nacionālo jūras telpisko plānojumu izstrādi Baltijas jūras reģionā;
 • uzlabot kuģošanas un enerģētikas sektoru transnacionālo sadarbību jūras telpiskās plānošanas kontekstā.

Projekta apraksts:

15 ar jūras telpisko plānošanu saistītas un/vai atbildīgas institūcijas no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm ir uzsākušas darbu pie jūras telpiskās plānošanas sadarbības iniciatīvas “Baltic LINes”, kas nākotnē palīdzēs veidot saskaņotu kuģu ceļu, zemūdens kabeļu, cauruļvadu, vēja parku savienojumu un citu infrastruktūras līniju izvietojumu. Sadarbības rezultātā taps visu reģionu aptveroši risinājumi dažādu jūras lietojuma veidu saskaņošanai nākotnē un rekomendācijas, ko valstis varēs izmantot savu jūras telpisko plānu izstrādei. Procesā paredzēts iesaistīt ne tikai telpiskos plānotājus un atbildīgās institūcijas, bet arī kuģošanas un enerģētikas nozaru pārstāvjus, lai saskaņotu visu pušu intereses.

Projekts tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ietvaros un finansējums € 2 674 451 apjomā tiek nodrošinās no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Latviju Baltic Lines projektā pārstāvēs VARAM, kas būs atbildīga par dažādu nozaru pārstāvju iesaisti sadarbības pasākumos izstrādājot nozaru pārstāvju iesaistes stratēģiju. Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem šīs sadarbības īstenošanai ir nodrošināt datu apmaiņu un pieejamību. Jūras telpiskās plānošanā iesaistītajām pusēm nepieciešama informācija par vides apstākļiem, esošo un plānoto telpas izmantošanu, nākotnes attīstības tendencēm un vajadzībām. Šobrīd datu avoti ir sadrumstaloti, ne visi ir starptautiski pieejami, nedz arī savietojami. “Baltic LINes” ietvaros plānots uzsākt darbu pie kuģošanas, enerģijas ieguves un pārvaldes, vides un citu ģeotelpiskos datu ieguves, apstrādes un iespējām iekļaut HELCOM veidojamajā datu apmaiņas rīkā, nodrošinot ES direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) prasību izpildi vienotas datu apmaiņas sistēmas izveidei.

Nozīmīgākie projekta aktivitāšu rezultāti:

 • izstrādāti kuģniecības un enerģētikas sektoru nākotnes scenāriji jūras telpiskās plānošanas kontekstā;
 • izveidots transnacionāls kuģniecības un enerģijas datu infrastruktūras prototips Baltijas jūras telpiskās plānošanas vajadzībām;
 • sagatavotas rekomendācijas un risinājumi transnacionāli saskaņotu lineārās infrastruktūras plānošanas vajadzībām;
 • panākta vienošanās par Baltijas jūras reģiona transnacionālo konsultāciju procedūru plānotās lineārās infrastruktūras saskaņošanai Jūras telpiskās plānošanas procesā.

2017. gadā, projekta ietvaros tika sagatavots informatīvais materiāls “Ieinteresēto pušu iesaiste ilgtermiņa jūras telpiskajā plānošanā: pieredze un ieteikumi”. Šajā informatīvajā materiālā sniegts ieskats par Latvijas pieredzi, strādājot pie kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju līdz 2050. gadam izstrādes un kritisko jautājumu nacionālā un BJR līmenī noteikšanas Jūras telpiskā plānojuma kontekstā, kā arī galvenajām atziņām un sasniegtajiem rezultātiem. Materiālā sniegti arī scenāriju izstrādes un nozaru kritisko jautājumu noteikšanas procesa rezultāti un priekšlikumi definēto kritisko jautājumu risināšanai un ieinteresēto pušu iesaistes pilnveidošanai.
Informatīvais materiāls ir daļa no Pakalpojuma “Kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju izstrāde un šo nozaru kritisko jautājumu jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā noteikšana un informatīvā materiāla izstrāde”. Informatīvais materiāls pieejams arī angļu valodā – “Stakeholder Involvement in Long-term Maritime Spatial Planning: Latvian Case”.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • paaugstināta Baltijas jūras reģiona jūras telpisko plānotāju kapacitāte ilgtermiņa lēmumus pieņemšanā;
 • uzlabota transnacionālā sadarbība visas Baltijas mērogā starp jūras telpiskajā plānošanā iesaistītajām pusēm;
 • izstrādāts datu infrastruktūras prototips un panākta vienošanās par turpmāko konsultāciju procesu Baltijas jūrā.

Baltic Lines projekta partneri:

 • Federālās jūrniecības un hidrogrāfijas aģentūra (Vācija)
 • Baltijas jūras Vides aizsardzības komisija – Helsinku komisija HELCOM (Somija)
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūru pārstāvošo VASAB sekretariātu
 • Meklenburgas – Priekšpomerānijas federālās zemes un valsts attīstības ministriju (Vācija)
 • Zviedrijas Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes aģentūra
 • Jūrlietu birojs Gdiņā (Polija)
 • Jūrlietu institūts Gdaņskā (Polija)
 • Polijas atkrastes vēja enerģijas asociācija
 • Piekrastes pētniecības un plānošanas institūts COPRI (Lietuva)
 • Tartu Universitāte (Igaunija)
 • Aalborgas Universitāte (Dānija)
 • Somijas Vides institūts
 • Somijas transporta aģentūra
 • NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāte (Nīderlande) u.c. sadarbības partneri.
 • Vairāk par projekta aktivitātēm: http://www.vasab.org/index.php/balticlines-eu