2016. gada 18. februārī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), Peldu ielā 25, 409. telpā, Rīgā

Darba kārtības projekts

 

Laiks

Darba kārtības punkts

13:30

Kafija, dalībnieku reģistrācija

14:00

Semināra atklāšana

Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

14:05

Piekrastes plānojuma praktiski izmantojamie rezultāti pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos un ikdienas darbā

  • Piekrastes plānojuma prioritāri attīstāmo vietu attīstības vadlīnijas
  • ĢIS tiešsaistes rīka izmantošana

SIA  „Grupa93”, Piekrastes tematiskā plānojuma projekta eksperti

14:40

Cilvēku drošība un glābšana piekrastē: secinājumi un turpmākās rīcības

Liene Stikāne, Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja

15:05

Vadlīnijas publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās: secinājumi un turpmākās rīcības

Edvīns Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs

15:25

Eirovelo 13 velomaršruts: piekrastes infrastruktūras tīkla pamatass un kritiskie posmi tā attīstībai

Raitis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija

15:50

Turpmākie darbi piekrastes attīstības veicināšanai

VARAM Telpiskās plānošanas departaments

16:00

Uzkodas un kafija

 

 

 

Seminārs finansēts no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem

attēls