Paziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) dokumenta projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu (turpmāk – Vides pārskats).

Programmas izstrādātājs: c/o Regional Council of Southwest Finland,
Adrese: P.O. Box 273, 20101 Turku, Finland
E-pasts: info@centralbaltic.eu
Tālr.: +358 40 550 8408
Tīmekļa vietne: www.centralbaltic.eu.

Vides pārskata izstrādātājs: “Anthesis”,
Adrese: Barnhusgatan 4, 111 233 Stockholm, Sweden
E-pasts: johan.sidenmark@anthesisgroup.com
Tālr.: + 46 (0) 70 940 29 03,
Tīmekļa vietne: www.anthesis.se.

VARAM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām iestādēm nodrošinājusi Programmas dokumenta projekta un Vides pārskata projekta sagatavošanu.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
  2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
  3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
  4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 9.aprīlim.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 17.martā plkst. 13:00-15:00, Zoom platformā. Sanāksmes darba kārtība un reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: Public hearing webinar Latvia | Central Baltic.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektam un Vides pārskata projektam” līdz 2021.gada 9.aprīlim sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un ilga.gruseva@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Publiskajā apspriešanā nodotie dokumenti latviešu valodā:

  1. Programmas dokumenta projekts.
  2. Vides pārskata projekts.

Dokumenti angļu valodā pieejami Programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.

Pēc publiskajām konsultācijām precizētie dokumenti:

  1. Programmas dokumenta projekts;
  2. Vides pārskata projekts;
  3. Publisko konsultāciju laikā saņemto komentāru kopsavilkums.