Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi un izskatījusi trauksmes cēlēja ziņojumu par to, ka Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2022. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 46 “Par grozījumu Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”” (turpmāk – lēmums) pieņemšanas procesā pieļāvusi pārkāpumus, jo pēc 2022. gada 13. janvāra Finanšu komitejas sēdes deputāta balsojuma mainīts lēmuma projekta saturs, papildinot lēmuma projektu ar 1.5., 1.6. un 1.7. apakšpunktu.

Ministrija, iepazīstoties ar pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra sēdes audioierakstu konstatēja, ka lēmuma pieņemšanas process nav bijis atbilstošs likumā “Par pašvaldībām” un pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” noteiktajam, jo pēc Finanšu komitejas 2022. gada 13. janvāra sēdes pašvaldības administrācija ir veikusi izmaiņas lēmuma projektā un iesniegusi to izskatīšanai 2022. gada 27. janvāra pašvaldības domes sēdē kā Finanšu komitejā apstiprinātu.

Pašvaldība apstiprināja, ka pēc Finanšu komitejas 2022. gada 13. janvāra sēdes pašvaldības administrācija veica izmaiņas lēmuma projektā. Līdz ar to 2022. gada 27. janvāra pašvaldības domes sēdē tika izskatīts lēmuma projekts ar izmaiņām, ko iepriekš nebija skatījusi Finanšu komiteja. Pašvaldība norādīja, ka pašvaldības administrācija ir pārskatījusi ieviestos procesus un konstatētā nepilnība tiek novērsta. Vienlaikus pašvaldība atzīmēja, ka, ņemot vērā ministrijas pausto viedokli, turpmāk šādos gadījumos tiks sagatavoti atsevišķi lēmumu projekti.

Ministrija vērš visu pašvaldību uzmanību, ka likuma “Par pašvaldībām” 33. pants paredz, ka domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz: 1) domes priekšsēdētājs; 2) domes komitejas; 3) domes deputāti; 4) ārkārtas sēdes ierosinātājs; 5) likuma “Par pašvaldībām” 69.1 panta pirmajā daļā minētās pārvaldes vadītājs. Lēmumu projekti iesniedzami domes priekšsēdētājam. Lēmumu projektu iesniegšanu reglamentē pašvaldības nolikums, kurā jāparedz kārtība, kādā lēmumu projekti izskatāmi domes pastāvīgajās komitejās un saskaņojami ar pašvaldības iestādēm vai to darbiniekiem.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” domes priekšsēdētājs vada domes darbu un koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās. Finanšu komiteju vada domes priekšsēdētājs. Domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Līdz ar to priekšsēdētājs kā domes darba vadītājs ir atbildīgs par lēmuma projekta virzību domē.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu (turpmāk – ziņojums), kurā norādīts, ka, iespējams, Acones mežā, Rīgas TEC – 2 teritorijas apkārtnē, karjerā “Jaunšķelti” atrodas 350 tonnas azbesta, kas var nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

VARAM informē, ka ziņojumā minētā informācija tika nosūtīta Valsts vides dienestam (turpmāk -Dienests) situācijas izvērtēšanai un iespējamu vides aizsardzības normatīvajos aktu pārkāpumu novēršanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.962 “Valsts vides dienesta nolikums” 4.1.apakšpunktam, Dienests kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikto prasību ievērošanu.

Atbilstoši Dienesta 2021.gada 30.marta vēstulē Nr. 2.3/2323/RI/2021 sniegtajai informācijai, Dienests izvērtēja informāciju par iespējamu vides piesārņojumu ar azbestu saturošiem atkritumiem  Acones mežā, Rīgas TEC – 2 teritorijas apkārtnē, karjerā “Jaunšķelti” (kadastra Nr. 80310130758), Salaspils pagastā, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts). Dienests 2021.gada 25.martā veica pārbaudi Objektā. Pārbaudē tika noskaidrots, ka Objekta īpašnieks ir SIA “Bal-kom” (reģ. Nr. 50003746631). Dienests konstatēja, ka Objekta teritorijā tiek uzglabāti un apglabāti dažāda veida nešķiroti un nereģenerēti atkritumi (būvniecības procesā radušies atkritumi – ķieģeļu fragmenti, keramzītbloku fragmenti, akmensvates gabali, ruberoīda plākšņu fragmenti, u.c.; citi atkritumi – deformētas koka paletes, nolietotas riepas, trošu fragmenti, tehnisko šķidrumu mucas, IBC tipa konteineri, u.c.). Tika arī konstatēts, ka būvniecības atkritumi tiek izmantoti lokālā ceļa nostiprināšanai Objekta teritorijā, savukārt atsevišķās objekta teritorijas vietās ir novērojami naftas produktu radītais piesārņojums – Naftas produktu “pleķi” uz augsnes virskārtas. Tomēr Objekta teritorijā netika konstatēta azbestu saturošu atkritumu apglabāšana vai uzglabāšana.

Dienests saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu“ 4. panta pirmās daļas 4.punktu un Vides aizsardzības likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktu ir pieprasījis Objekta īpašniekam  līdz 2021.gada 13.aprīļa sniegt skaidrojumu par Dienesta ziņojumā konstatētajiem faktiem un informāciju par pārbaudes laikā kostatētajiem atkritumiem, to izcelsmes vietu un no kādiem objektiem tie ir ievesti. Objektam īapšniekam arī ir jāsniedz priekšlikumi par saprātīgu termiņu, kādā  Objektam īapšnieks apņemas veikt atkritumu izvešanu no Objekta un nodot atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai un iesniegt nodošanas apliecinošu dokumentāciju (pavadzīmes, rēķinu kopijas, norādot atbilstošo atkritumu apsaimniekotāju). Gadījumā, ja minētajā termiņā netiks saņemta norādītā informācija līdz minētajam laika periodam, tad Dienests izdos lēmumu par veicamajām rīcībām un noteiks konkrētu termiņu atkritumu izvešanai.

Vienlaikus VARAM vērš uzmanību, ka ziņojumā sniegtā informācija par iespējamo kaitējumu videi attiecas uz laika posmu no 2019.gada 19.marta līdz 2019.gada 29.aprīlim.  Lai varētu savlacīgi konstatēt un  novērst iespējamu vides piesārņojumu, VARAM aicina par konstatētiem vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem vai vides piesārņojumu nekavējoties informēt Dienestu, izmantojot Dienesta sniegto pakalpojumu “Vides SOS”, mobilā tālruņa aplikāciju “Vides SOS”, tīmekļvietni www.videssos.lv vai arī ziņot Dienestam pa tālruni + 371 26338800.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi un izskatījusi trauksmes cēlēja ziņojumu par to, ka Strenču novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) savā tīmekļvietnē nav publicējusi 2020. gada un 2021. gada domes sēžu audioierakstus.

Ministrija konstatēja, ka ziņojums ir pamatots, līdz ar to vērsās pie pašvaldības un lūdza atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 37. panta pirmajai daļai publicēt pašvaldības tīmekļvietnē 2020. gada un 2021. gada domes sēžu audioierakstus.

Pašvaldība savā tīmekļvietnē izveidoja atsevišķu sadaļu “Audioieraksti”[1], kurā tika ievietoti 2020. gada un 2021. gada domes sēžu audioieraksti, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasības.

Ministrija, ņemot vērā iepriekš minēto, informē, ka pašvaldība ir novērsusi pārkāpumus un publicējusi 2020. gada un 2021. gada domes sēžu audioierakstus.

Vienlaikus ministrija vērš uzmanību, ka likuma “Par pašvaldībām” 37. panta pirmā daļa nosaka, ka domes sēdes gaitu protokolē un domes sēdes ieraksta audio formātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc kārtējās domes sēdes.

Ministrija lūdz pašvaldības ievērot normatīvo regulējumu, savlaicīgi nodrošinot publisku pieejamību domes sēžu protokoliem, lēmumiem un audio ierakstiem, kā arī iepriekš publicējot pilnīgu domes sēžu darba kārtību, lai sabiedrībai būtu informācija par to, kādus jautājumus plānots izskatīt domes sēdēs.

 


[1] https://strencunovads.lv/pasvaldiba/dome/audioieraksti apskatīts 01.04.2021.