Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais iesniegumu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” II. kārta

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" II. kārta ietvaros.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos" (turpmāk – konkurss) mērķis ir  oglekļa dioksīda emisijas samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana, veicot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.

Konkursa II. kārtas ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 30 000 000 euro projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir virs 1 000 000 euro un 5 000 000 euro projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 1 000 000 euro (ieskaitot).

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir:

1) līdz 15 000 000 (ieskaitot) euro, ja projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir virs 1 000 000 euro;

2) līdz 1 000 000 (ieskaitot) euro, ja projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 1 000 000 (ieskaitot) euro.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros ir  atvasināta publiska persona, valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, valsts kapitālsabiedrība, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reliģiska organizācija, valsts dibināta izglītības iestāde, valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcija atbilstoši Kultūras institūciju likumam vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām.

Konkursa ietvaros apstiprināta projekta īstenošanas periods ir pieci gadi no projekta līguma stāšanās spēkā.

Informāciju par konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos" nolikums", kas pieejams: https://likumi.lv/ta/id/279830.

Projekta iesniegumus var iesniegt no 2022. gada 8. augusta līdz 2022. gada 8. oktobrim (ieskaitot) SIA “Vides investīciju fonds” personīgi darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Eksporta ielā 5, 4. stāvā, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā - SIA “Vides investīciju fonds”, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010, vai, noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi:  konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615.

Projekta iesniedzējs var iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Vienā projekta iesniegumā var ietvert aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vienā valsts nozīmes arhitektūras piemineklī – vienā vai vairākās ēkās. Par vienu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli vai tajā ietilpstošu ēku drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas publicēti tīmekļa vietnē www.ekii.lv.