Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC 2007. - 2013. GADAM

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos.

Programmas attiecināmā teritorija:
Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Šveice.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Inovācijas un zināšanu ekonomika:
Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomā.

Prioritāte 2. Vide un risku novēršana:
Prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko risku novēršanu un pārvaldību, veicina ūdens resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, sekmē vides, ainavas un kultūras mantojuma aizsardzību un izmantošanu tūrisma jomā, kā arī atbalsta atjaunojamo energoresursu attīstību un ilgtspējīgu transporta izmantošanu.

Prioritāte 3. Tehniskā palīdzība:

Programma INTERREG IVC paredz 2 pieejas reģionu sadarbībai:

  • Reģionālas iniciatīvas projekti, kas veicina reģionālās politikas attīstības instrumentu attīstību un pieredzes apmaiņas tīklu izveidošanu pēc reģionu iniciatīvas;

  • Rezultātu izplatīšanas jeb kapitalizācijas projekti, kas sekmē paraugprakses pārņemšanu un kapacitātes stiprināšanu, kā arī ietver Eiropas Komisijas atbalstītus ātras rīcības projektus.

Maksimālais projekta ilgums ir līdz 36 mēnešiem

Projekta apjoms ir no 500 000 eiro līdz 5 miljoniem eiro. 

Programmas finansējums projektiem – 302 mlj. eiro. 

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85%.

Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes;

  • sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.

N.B: starpreģionu sadarbības projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm, no kurām divām ir jābūt ES dalībvalstīm.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.


Papildus informācija par programmu

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā www.interreg4c.eu  
Programmas Informācijas punktā Rostokā:
INTERREG IVC Information Point North
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstrasse 20, 18055 Rostock, Germany
Tālrunis: +49 (0)381 45484 5210
Fakss: +49 (0)381 45484 5282
E-pasta adrese: : ilze.ciganska@interreg4c.eu  Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

VARAM piedalās projektā:
„Zaļās infrastruktūras tīkls”

 
Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644