Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais (turpmāk – TPT) plāns

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika, Reģionālās attīstības politika. TPT plāns aptver Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes teritoriju.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas sabiedrība kopumā, t.sk. darbspējīgie iedzīvotāji, darba devēji, nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vides jomā un reģionālās attīstības jomā, plānošanas reģioni, pašvaldības, izglītības iestādes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

TPT plāns ir izstrādāts, lai noteiktu prioritāros pasākumus sociālās, ekonomiskās un vidiskās ietekmes, ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku, mazināšanai visvairāk skartajos Latvijas reģionos, vienlaikus nosakot jomas un pamatnosacījumus, lai nodrošinātu efektīvākās Taisnīgas pārkārtošanās fonda 2021.-2027.gada investīciju iespējas Latvijā. TPT plāna mērķis ir atbalstīt tos reģionus, kurus pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku skars visvairāk, jo īpaši attiecībā uz ekonomikas dažādošanas, pārkvalificēšanās un vides atjaunošanas vajadzībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

TPT plāns tiek izstrādāts kā pielikums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmai 2021.-2027.gadam (turpmāk – Darbības programma). TPT plānā paredzētās investīcijas tiks ietvertas Darbības programmas 6.politikas mērķī “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas”. Darbības programmas apstiprināšana Ministru kabinetā plānota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu, un citu attiecīgo regulu apstiprināšanas, indikatīvi 2020.gada aprīlī.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto TPT plāna projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2020. gada 18.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par TPT plāna projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Evija Bistere, tālrunis 66016714, e-pasts evija.bistere@varam.gov.lv un

Zanda Krūkle, tālrunis 66016713,  e-pasts zanda.krukle@varam.gov.lv