08.06.2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātos Vides pārskatu (turpmāk - Vides pārskati) projektus Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam (turpmāk – apsaimniekošanas plāni) un Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāniem 2016.-2021.gadam (turpmāk – plūdu riska plāni).

Apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus ir izstrādājis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet vides pārskata projektu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

Vides pārskatu projektu izstrāde tika uzsākta 2015.gada novembrī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus apstiprināja ar 2015.gada 22.decembra rīkojumu Nr. 378. Lai arī apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni 2016.-2021.gadam ir apstiprināti, tajos ir iespējams izdarīt grozījumus, ja Vides pārskata projekta apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiks konstatēta. Apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni tiks realizēti laika posmā no 2016.gada līdz 2021.gada beigām.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 2016.gada 9.jūnija līdz 2016.gada 8.jūlijam.

Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam un plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu projekti pieejami šeit

Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam pieejami šeit.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi  Gaujas, Lielupes un Ventas baseinu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāniem un vides pārskatu projektiem” līdz 2016.gada 8.jūlijam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.