2000. gada 20.oktobrī Eiropas Padome pieņēma Eiropas ainavu konvenciju, kuras mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā.

Pieņemot  likumu  „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 2007.gada 18.aprīlī šo konvenciju ratificēja arī  LR Saeima.

Saskaņā ar  likumu un savu nolikumu par šīs konvencijas īstenošanas koordinēšanu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- ministrija), kas organizē arī konkursu „Eiropas Padomes Ainavu balva” .

Latvijas ainavu politika ir pamatota Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” (apstiprināta LR Saeimā 2010.gada 10.jūnijā). Viens no „Latvija 2030”  mērķiem ir saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas. Lai to nodrošinātu, izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areāli, kurus nepieciešams apzināt, saglabāt, saprātīgi apsaimniekot un efektīvi izmantot ir noteikti kā viena no nacionālo interešu telpām, kam nepieciešami kompleksi risinājumi un mērķtiecīga valsts politika

Ilustratīvs attēls

„Latvija 2030” izvirza ainavu politikas risinājumus ilgtermiņā:

  • jānodrošina valsts atbalsts daudzfunkcionālām un produktīvām lauku teritorijām, kultūrainavas saglabāšanai un veidošanai;
  • jānosaka Latvijai tipiskās un unikālās ainavas, jāveic to inventarizācija un jāizstrādā priekšlikumi ainavu apsaimniekošanai un procesu monitoringam;
  • jāizglīto un jāiesaista sabiedrība ainavu apsaimniekošanā;
  • teritorijas plānojumos jānosaka prasības un nosacījumi, kas paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību.  

Starpinstitucionālā darba grupa, kas ministrijas vadībā 2012.gadā izstrādāja Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, vienojās, ka:

 - Latvijas ainavu politikas mērķis ir Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību;

- lai Latvijas ainavu potenciāls gan pašlaik, gan nākotnē tiktu izmantots maksimāli lietderīgi, ir jānodrošina ainavu ilgtspējīga attīstība un mērķtiecīga ainavu pārvaldība atbilstoši sociāli nozīmīgām sabiedrības vēlmēm un pieprasījumam.

Ainavu pārvaldības galvenie uzdevumi ir:

  • ainavu politikas, tai skaitā ainavu novērtēšanas integrēšana visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanā;
  • sabiedrības izglītošana un līdzdalības nodrošināšana ainavu politikas veidošanā un īstenošanā;
  • ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanu padziļināšana un ainavu pētniecības veicināšana;
  • laba sadarbību publiskās pārvaldes iestāžu, pētniecisko, izglītības un nevaldības institūciju starpā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktiem valsts pārvaldes principiem. 

Latvijas ainavu pārvaldība tiek īstenota nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, ievērojot šādas kompetences.