Valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā

Valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu (turpmāk – programma) finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas (turpmāk – finansējuma saņēmējs) 5 % apmērā piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.890 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas” (turpmāk – noteikumi).

Uz valsts budžeta līdzekļiem 5 % apmērā no Latvijas partnera kopējām izmaksām projektā (100%) var pieteikties finansējuma saņēmēji no šādu programmu projektiem:

 • ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

  -     Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;
  -     Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma;
  -     Centrālā Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;
 • ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu
  -     Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma;
  -     Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Valsts budžeta līdzekļus 5% apmērā programmu pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai var pieprasīt šādi finansējuma saņēmēji:

 • pašvaldības un to izveidotās iestādes;
 • biedrības un nodibinājumi;
 • pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.

Lai saņemtu valsts budžeta finansējumu 5% apmērā, finansējuma saņēmējam 3 mēnešu laikā pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi ir nepieciešams iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) šādus dokumentus:

 • iesniegumu par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu (atbilstoši noteikumu pielikumam);
 • apliecinājumu par pretendenta maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu;
 • apliecinātu Finansēšanas līguma kopija noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktos minētiem programmu projektiem;
 • apliecinātu Partnerības līguma kopija noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktos minētiem programmu projektiem (izņemot vadošo partneri). 

Katram projekta partnerim (viena projekta ietvaros), lai saņemtu valsts budžeta finansējumu, ir jāiesniedz pieprasījums par savu daļu.

1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas VARAM pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu/nepiešķiršanu.

Starp VARAM un valsts budžeta finansējuma saņēmēju tiek slēgts līgums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu.

5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas VARAM avansā pārskaita uz finansējuma saņēmēja norēķinu kontu Valsts kasē valsts budžeta līdzekļus 90% apmērā no piešķirtās summas.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē (izlietojuma akceptēšanas pamatojums ir pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinums vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinums) un precizē saskaņā ar noteikumu 28.punktu.

Ja projekta īstenošanas laikā un piecus gadus (ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajiem projektiem) vai septiņus gadus (ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu finansētajiem projektiem) pēc noslēguma maksājuma, kas veikts pēc projekta īstenošanas, tiek konstatēta neatbilstība un pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, finansējuma saņēmējs 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā piešķirto valsts budžeta finansējumu VARAM, ievērojot šo noteikumu 7.un 10.punktā minētās projektu finansēšanas avotu proporcijas.


VARAM kontaktpersona jautājumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 5% apmērā:

Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā referente Irina Brasle, Tālr.: 67026462, irina.brasle@varam.gov.lv