Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts saskaņots ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

A.Auziņa tālr.66016701, austra.auzina@varam.gov.lv  


Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr. 408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums””

Aprites stadija:

 

Noteikumu projekts izsludināts VSS 20.09.2012. (VSS-926)

Komentārus un priekšlikumus iesniegt Izei Vondai līdz 05.10.2012.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Vonda tālr.66016782, ilze.vonda@varam.gov.lv   


Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""

Aprites stadija:

 

Noteikumu projekts izsludināts VSS 09.08.2012. (VSS-790)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

V.Prokopoviča tālr.67026471, vita.prokopovica@varam.gov.lv


Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā”

Aprites stadija:

Rīkojuma projekts 28.04.2012. nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse tālr.66016759, tatjana.alekse@varam.gov.lv  


Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”””

Aprites stadija:

Noteikumu projekts 26.04.2012. nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse tālr.66016759, tatjana.alekse@varam.gov.lv    


Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 19.04.2012. (VSS-417)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Gruševa tālr.67026472, ilga.gurseva@varam.gov.lv