2012. gadā, Kišiņevā tika parakstīts sadarbības līgums starp VARAM un Moldovas Reģionālas attīstības un celtniecības ministriju. Līgums paredz attīstīt sadarbību nacionālās reģionālās politikas izstrādē un uzraudzībā, īstenot apmācību programmu vietējām pašvaldībām attīstības plānošanā un īstenošanā, t.sk. attīstības plānošanas un struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un vadības kapacitātes stiprināšanai, projektu īstenošanā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros u.c. pusēm svarīgos jautājumos.

2012. gadā VARAM sniedza metodisko atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas aktualizācijai, jo īpaši energoefektivitātes, uzņēmējdarbības veicināšanas un teritoriju uzraudzības un novērtēšanas jautājumos.

Būtisku ieguldījumu līguma īstenošanā sniedz no 2013.gada attīstības sadarbības ietvaros VARAM īstenotie projekti, kas vērsti uz Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras un reģiona pašvaldību zināšanu un pieredzes bagātināšanu attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projektu ietvaros tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, apmācības reģiona un tā pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai, kā rezultātā ir uzlaboti vairāki teritoriju attīstības plānošanas dokumenti, sagatavoti vairāki projektu pieteikumi uzņēmējdarbības veicināšanai, atkritumu apsaimniekošanai, uzlabota pašvaldību pārvaldes organizācija sadarbībai ar uzņēmējiem, vietējiem NVO, sniegti priekšlikumi tūrisma veicināšanas, uzņēmumu kooperācijas u.c. jautājumos.


2013. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai, t.sk.:

a. piedaloties starptautiskajā konferencē, sniedzot prezentāciju par Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības iespējām Eiropas Savienības reģionālās politikas kontekstā, t.sk. balstoties uz Latvijas pieredzi;
b. organizējot pieredzes apmaiņas vizīti par teritoriju attīstības plānošanas aktuālajiem jautājumiem (perspektīvo uzņēmējdarbības virzienu noteikšana, teritoriju attīstības plānošanas metodes/pieejas, sabiedrības līdzdalības veidi utml.)
c. Latvijai piedaloties Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, veicinot sadarbību starp Latvijas un Moldovas pašvaldībām un uzņēmumiem, t.sk. sekmējot pirmā sadarbības līguma noslēgšanu starp Alojas novadu un Koržeuc ciemu.

Turpinot aizsākto sadarbību, 2014. gadā attīstības sadarbības ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti:

a. Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras ekspertu dalība VARAM sadarbībā ar OECD LEED ekspertiem organizētajās apmācībās attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošanai;
b. Moldovas Ziemeļu reģiona pašvaldību un uzņēmēju dalība Biznesa forumā, Daugavpilī, pārņemot Latvijas pieredzi attiecībā uz uzņēmējdarbības veicināšanu reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodibinot kontaktus starp uzņēmumiem;
c. metodiskais atbalsts Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas izstrādei, nosakot uzņēmējdarbības attīstības virzienus, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus attīstības plānošanas jautājumos (Latvijas reģionu un pašvaldību pieredze);
d. Latvijas dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, uzsverot vietējās sabiedrības lomu teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā.


Aktivizējot un paplašinot aizsākto sadarbību, t.sk. iesaistot arvien plašāku iesaistīto pušu loku (pašvaldības, uzņēmēji, valsts pārvaldes institūcijas, NVO u.c.), 2015. gadā projekta ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti:

a. tika organizēts seminārs par uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumiem reģionālajā un vietējā līmenī, Latvijas ekspertiem daloties pieredzē un sniedzot rekomendācijas uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai Coržeuc ciemā;
b. tika sniegts konsultatīvs atbalsts administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, deinstitucionalizācijas jautājumos;
c. nodrošināta Moldovas delegācijas dalība Austrumu partnerības biznesa forumā, uzstājoties sesijā par energoefektivitātes jautājumiem. Tāpat tika organizētas pieredzes apmaiņas vizītes par nacionālo politiku enerģētikas jomā un energoefektivitātes pasākumiem vietējā līmenī;
d. tika organizēts Moldovas Ziemeļu reģiona administrācijas, pašvaldību, uzņēmēju u.c. pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciens atbilstoši Moldovas delegācijas izvirzītajiem jautājumiem. Vizītes rezultātā izstrādājot rīcības plānu (priekšlikumus) pieredzes attīstības plānošanas un īstenošanas, projektu īstenošanas, funkciju izpildes jomā pārņemšanai Moldovas situācijā;
e. tika sniegts metodisks atbalsts Moldovs Ziemeļu reģiona stratēģijas 2016-2020 projekta pilnveidošanai, sagatavojot metodiskos ieteikumus stratēģijas saturam un izstrādes procesa organizēšanai, ka arī sniedzot ieteikumus stratēģijas satura pilnveidošanai;
f. tika nodrošināta dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, kuru ietvaros notiek vairāki nozīmīgi pasākumi, kas izceļ reģionu, pievērš tam īpašu uzmanību, uzsverot padarīto, radot jaunas attīstības iespējas un idejas, atzīmējot vērtības un cilvēkus, kas ir devuši būtisku ieguldījumu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstībā, nodrošinot Moldovas Ziemeļu reģiona redzamību un atpazīstamību, t.sk. starptautiskajā mērogā;
g. tika nostiprināti esošie un nodibināti jauni sadarbības kontakti, īstenojot līdz šim noslēgtos sadarbības līgumus starp Moldovas un Latvijas pašvaldībām, kā arī noslēdzot jaunus sadarbības līgumus;
h. tika nodrošināta dalība Biznesa forumā, atbalstot Latvijas pašvaldību uzņēmējus ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes, kas sekmēs komersantu ārējo mārketingu ārvalstīs, dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, ka arī sekmējot Latvijas pašvaldību tūrisma objektu kā daļas no Latvijas tūrisma galamērķa popularizēšanu ārvalstīs;
i. tika veicināta Latvijas un Moldovas sadraudzība Moldovas Ziemeļu reģionā, izplatot sadarbības rezultātus Moldovas Ziemeļu reģiona vietējās sabiedrības ietvaros, iepazīstinot ar Latvijas kultūras tradīcijām, rīkojot radošās darbnīcas, informējot par tūrisma un biznesa attīstības iespējām Latvijā, iepazīstinot ar Latvijas tradicionālo virtuvi utml.
j. tika turpinātas iepriekš uzsāktās aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai Moldovas Ziemeļu reģionā, uz vietas organizējot diskusijas/tikšanās par kooperācijas veicināšanas, jaunu produktu ražošanas iespējām, resursu efektīviem izmantošanas veidiem u.c. reģiona ekonomiskās attīstībai būtiskajiem jautājumiem,
k. veikti nepieciešami priekšdarbi nevalstiskās organizācijas Moldovas-Latvijas attiecību veicināšanai “Attīstība sadarbībā” darbības uzsākšanai, kas kalpos par būtisku zināšanu un pieredzes apmaiņas platformu Moldovas-Latvijas sadarbībā iesaistītajiem, Latvijas ekspertu dalības veidu attīstības sadarbības projektos, attīstības sadarbības rezultātu izplatīšanai utml.,
l. nodrošināta dalība Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas aktivitātēs, sniedzot priekšlikumus stratēģijas satura, uzraudzības un novērtēšanas kārtības pilnveidošanai, kā arī sniegt praktisku atbalstu kartogrāfiskā materiāla izstrādei;
m. tika veikta sagatavošanās attīstības sadarbības projektam 2016.gadā, detalizēti izvērtējot problēmjautājumus izvirzītajās sadarbības jomās un sagatavojot rīcību plānu 2016.gadam.


Ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras interesi un vajadzības attiecībā uz Moldovas eirointegrācijas procesu, 2016. gadā tiek turpināta VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras sadarbība, arī iesaistot pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus. Tāpat atbilstoši Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas uzstādījumam tiek iesaistīti arī pārējie Moldovas reģioni un to pašvaldības, lai sekmētu starpreģionu un starppašvaldību sadarbību kopīgu problēmjautājumu risināšanai un finansējuma piesaistei.


2016. gadā tiek sniegts atbalsts Ziemeļu reģiona uzņēmējdarbības infrastruktūras un tūrisma attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī sniegts atbalsts projektu konceptu sagatavošanai un projektu pieteikumu izstrādei, balstoties uz Latvijas pašvaldību pieredzi un Moldovas specifisko sociāli ekonomisko situāciju. Šim mērķim tika organizēta Latvijas ekspertu vizīte Moldovā,  piedaloties Moldovas Ziemeļu reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības programmu izstrādes darba grupās, kā arī projektu identificēšanā un pilnveidošanā. Tika organizēta Moldovas pārstāvju vizīte Latvijā, vasaras skolas-nometnes ietvaros stiprinot Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO speciālistu profesionālo kapacitāti, sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā līmenī.

Tāpat tiek turpināta nevalstiskā sektora aktivizēšana teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā, veicināta iepriekš noslēgto sadarbības līgumu starp pašvaldībām īstenošana, meklējot jaunas sadarbības iespējas.

Vienlaikus īpaša uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbības veicināšanai Moldovas reģionos, š.g. oktobrī organizētās vizītes Moldovā ietvaros uzņēmējiem apmainoties pieredzē, informējot par biznesa attīstības iespējām, organizējot tirdzniecības misijas un attīstot sadarbību uzņēmēju vidū.

 

Papildus informācija par 2016. gadā īstenotajām aktivitātēm pieejama:

/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22563

/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22392

/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22346

/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21744

/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21642

Ar VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras atbalstu noslēgtie un plānotie sadarbības līgumi.

Pēc VARAM pasūtījuma ar Ārlietu ministrijas atbalstu veidotā filma, ilustrējot Latvijas un Moldovas sadarbības rezultātus!