Priekšvārds

Investīcijas vides aizsardzībā ir viens no efektīvākajiem vides politikas īstenošanas instrumentiem. Vides ministrija sadarbībā ar pašvaldībām intensīvi strādājusi, lai piesaistītu investīcijas finanšu ietilpīgākajām vides aizsardzības sfērām – ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. Lai pamatotu nepieciešamību Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei, tika izstrādāts Kohēzijas fonda ietvara dokuments un Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums piesaistīts 11 projektiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai 27 aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000. Finansējums piesaistīts arī astoņiem sadzīves atkritumu un vienam bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektam, kā arī vienam gaisa aizsardzības projektam. Savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums apstiprināts kopumā 151 projektam – 89 ūdenssaimniecības attīstības projektiem, 55 atkritumu saimniecības projektiem, t.sk. 47 likumdošanas prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projektiem un astoņiem projektiem dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstībai, kā arī septiņiem infrastruktūras izveides projektiem Natura 2000 teritorijās.

Šajā vides aizsardzības infrastruktūras projektu katalogā apkopota informācija par visiem Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajiem infrastruktūras projektiem, kuriem Eiropas Savienības finansējums apstiprināts laikā no 2000. līdz 2006. gadam.

Raimonds Vējonis
Vides ministrs