BEF

 

Biedrības “Baltijas Vides forums” mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, un paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā. Biedrības uzdevumi ir izstrādāt, īstenot un piedalīties projektos, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu; attīstīt un uzturēt dažādu interešu grupu (partneru) sadarbību dažādos līmeņos un mērogos; organizēt apmācības, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un saskarsmes tēmām; veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem u.c.

Baltijas Vides forums, www.bef.lv; Kristīna Veidemane, valdes priekšsēdētāja

Zaļā brīvība

 

Biedrības  “Zaļā brīvība”  mērķis ir veidot sabiedrību, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Biedība inform sabiedrību par patērētājfilozofijas un globalizācijas tendenču ietekmi uz dabu un sociālo vidi, kā arī veicināt vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādāšanas, pieņemšanas un ieviešanas procesos.

http://www.zalabriviba.lv/,  Linda Zuze

Kemeru NP

 

Nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” mērķis veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finansu līdzekļu un mantas) piesaistīšanu valsts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālā parka atbalstam un tā mērķu sasniegšanai (ĶNP teritorijas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un vairošana, ĶNP teritorijas dabas resursu, vēstures un saimnieciskās darbības izpēte); sabiedrības ekoloģiskā izglītība.

http://www.kemerunacionalaisparks.lv/?r=27 Andis Liepa, valdes priekšsēdētājs

Permkultūras biedrība

Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrībadarbojas kā jumtorganizācija plašākam aktīvistu, teorētiķu un praktiķu lokam Latvijā kopš 2011. gada, kas veicina pasaulē populāru uz ilgtspējīgu attīstību vērstu kustību izplatīšanos un to savstarpēju bagātināšanos ar Latviskajām tradīcijām un zināšanām:

http://www.permakultura.lv/ , Kārlis Kalns

LBB

 

Latvijas Botāniķu biedrības mērķis ir veicināt botānikas zinātņu attīstību, augu un to biotopu izpēti un aizsardzību Latvijā. Mērķa īstenošanai biedrība savas kompetences ietvaros organizē zinātniskas sanāksmes, ekskursijas, zinātniskās ekspedīcijas, organizē un veic zinātniskos pētījumus, propagandē botānikas sasniegumus un veic izglītojošu darbu; veicina reto un apdraudēto augu sugu un to biotopu aizsardzību, veic izdevējdarbību, kā arī sniedz konsultācijas, kas saistītas ar retām un īpaši aizsargājamām augu sugām un biotopiem.

Latvijas Botāniķu biedrība, http://botanika.sapnis.com/; Maija Medne

LDF

 

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” galvenā misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.

Latvijas Dabas fonds, www.ldf.lv; Lelde Enģele, padomes locekle

Biedrības logo

biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Lai to sasniegtu, InCSR īsteno virkni aktivitāšu, tostarp:

  • Nodrošina neatkarīgus un uzticamus ilgtspējas pētījumus.
  • Veicina informācijas atklātību un pieejamību par valsts, pašvaldību kapitālsabiedrību un privāto uzņēmumu darbību un rezultātiem.

Aktivitātes, kas veicina dabas resursu ilgtspējīgāku izmantošanu un labas vides kvalitātes nodrošināšanu ir noteiktas ne tikai InCSR Statūtos, bet arī biedrības dienas kārtībā jau kopš tās dibināšanas brīža. Pēdējos gados biedrības darbība vides jomā ir lielā mērā orientēta uz izpratnes par organizāciju reālo ietekmi uz vidi veicināšanā.

https://www.incsr.eu/ Dace Helmane,

Ezeri

 

Biedrības “Latvijas ezeri” galvenie darbības virzieni ir likumdošanas uzlabošana, līdzdalība likumdošanas izstrādes uzlabošanā, konkrētu normatīvo aktu uzlabošanā, Dabas aizsardzības plānu kvalitātes, problēmu risināšana, sabiedrības informēšana un līdzdalības organizēšana. Biedrība piedalās konkrētu ezeru Dabas aizsardzības plānu izstrādē, ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrāde, ezeriem nekaitīgas apsaimniekošanas veidošana un atbalsts atzinumu / ieteikumu par plānotām darbībām izstrādē.

Latvijas ezeri, www.ezeri.lv; Jānis Sprūds, valdes loceklis

LMA

Latvijas Makšķernieku asociācijas galvenie mērķi ir:
Vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana; Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana, jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Latvijā; Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana.

Biedrībai ir cieša sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Biedrība "Latvijas Makšķernieku asociācija" ir pasaulē lielākās un ievērojamākās vides aizsardzības un makšķerēšanas sporta organizācijas "International Game Fish Association" (IGFA) biedre.

Latvijas Makšķernieku asociācija, www.dzivaisudens.lv; Alvis Birkovs, valdes priekšsēdētājs un viceprezidents

LOB

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Biedrības būtiskākie uzdevumi ir apvienot biedrības biedru spēkus putnu izpētei un aizsardzībai, aktīvi piedaloties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, censties novērst tādu darbību, kas var būtiski pasliktināt putnu dzīves kvalitāti; veikt ar biedrības mērķi saistītus zinātniskus pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu praksē un vispusīgi izglītot sabiedrību jautājumos par putnu lomu dabā un cilvēka dzīvē, par to aizsardzību un citos ar biedrības mērķi saistītajos jautājumos.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, www.lob.lv; Viesturs Ķerus, valdes priekšsēdētājs

Latvijas_VidesPAS

Latvijas Vides pārvaldības asociācija ir biedrība, kas ir izveidota ar mērķi apvienot vides pārvaldības speciālistus, uzņēmumus, sabiedrības pārstāvjus Latvijas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, ieviešot tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus Latvijas uzņēmumos un pašvaldībās.

Olga Meļņičenko, vides eksperte

PDF

 

Pasaules Dabas fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Pasaules Dabas fonda pamatvērtības ir būt neatkarīgiem un brīviem no politiskām ietekmēm, izmantot savā darbā jaunākās zinātniskās atziņas, meklēt dialogu un izvairīties no konfliktiem un veidot partnerattiecības ar citām valsts, pašvaldību un privātajām organizācijām.

Pasaules Dabas fonds, www.pdf.lv; Jānis Rozītis

Logo. Vides aizsardzības klubs

 

Biedrības “Vides Aizsardzības klubs” mērķi ir veidot labsirdīgas vides un cilvēku savstarpējās attiecības, kopt sevī vienības ideju, apzinot sevi kā nepieciešamu daļu no vesela un nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu. Biedrības galvenie darbības pamatprincipi ir ātri reaģēt uz vidi un sabiedrību apdraudošiem projektiem un darbībām, organizēt piketus, mītiņus, veikt sabiedrības un vides interešu aizstāvību visos citos likumīgi atļautajos veidos, ja tiek plānoti zaļajai koncepcijai neatbilstoši projekti, kā arī aicina veikt praktisku konkrētu darbu vides aizsardzībā, seko vides aizsardzības likumu izpildei.

Vides Aizsardzības klubs, www.vak.lv;  Elita Kalniņa, viceprezidente

 

Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” mērķis ir veicināt zaļā iepirkuma principu ieviešanu sabiedriskā sektora iepirkumos, uzkrāt un sniegt kvalitatīvu informāciju ekspertiem un patērētājiem par vidi saudzējošu produktu izvēli.

Biedrība "Ekodizaina kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Jana Simanovska

Logo. Zero waste Latvija

Biedrība “Zero Waste Latvija”
Zemes pārtēriņa dienā (Earth Overshoot Day), Latvijā dibināta biedrība "Zero Waste Latvija", kas popularizēs bezatkritumu dzīvesveidu un atbalstīs šāda dzīvesveida uzturēšanai nepieciešamo iniciatīvu ieviešanu. Līdz šim "Zero Waste Latvija" kustība apvienoja cilvēkus, kuri uzskata: lai izvairītos no pārmērīga patēriņa un atkritumu nelabvēlīgās ietekmes uz vidi, ir nepieciešams samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu.

Anna Doškina, biedrība “Zero Waste Latvija”

Logo. Baltijas krasti

Biedrība “Baltijas krasti” dibināta 2007. gadā, apvienojot dažādu jomu kvalificētus speciālistus, zinātniekus un ekspertus, veidojot daudzpusīgu, savstarpēji papildinošu komandu. Biedrības Baltijas krasti darbība ir saistīta ar visaptverošu vides sfēru, vienlaikus akcentējot gan zinātniski pētniecisko, gan praktisko darbību.
Biedrības Baltijas krasti, galvenās darbības sfēras, īstenojot gan valsts un pašvaldību, gan Eiropas Savienības finansētos projektus, ir saistītas ar:
Ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem;
Dabas resursu ekonomisko novērtējumu;
Bioloģisko daudzveidību;
Klimatu un resursu politiku;
Piekrastes eroziju un integrētu piekrastes plānošanu;
Atbalstu politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanai un sociālā dialoga veidošanai apkārtējās vides jautājumos.

Līgas Brūniņa, Biedrība “Baltijas krasti”

LASA

 

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” mērķi ir veicināt vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu, kompleksi attīstot ilgtspējīgu atkritumu saimniecības nozari, kā arī strādāt Latvijas valsts, sabiedrības un biedrības biedru interesēs, aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses.

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, www.lasa.lv; Dace Āriņa    

 

Biedrība “Vides fakti” 
Biedrība “Vides fakti” dibināta 2012. gada 17.oktobrī. Biedrības mērķis ir veicināt vides izglītību Latvijā, izglītot sabiedrību vides aktualitātēs un problēmās, veidot videi draudzīgu sabiedrisko domu un palīdzēt realizēt vides projektus, kas mazina globālās klimata pārmaiņas.

Andis Mizišs, biedrība “Vides fakti”

FEE

 

Nodibinājums „Vides Izglītības fonds” ir Latvijas pārstāvis FEE (Foundation for Environmental Education) - starptautiskā sabiedriskajā organizācijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību.

Nodibinājums „Vides Izglītības fonds”, www.videsfonds.lv; Jānis Ulme

 

Nodibinājuma “Teiču dabas fonds” mērķis ir atbalstīt rīcības un pasākumus dabas daudzveidības saglabāšanai un vides ilgtspējībai Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos. Veicināt labu pārvaldību un dabas aizsardzību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Austrumlatvijā, kā arī attīstīt sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības nepieciešamību, veicināt izglītotas, dabas vērtības respektējošas un atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Nodibinājuma “ Teiču dabas fonds” valdes loceklis Juris Jātnieks