Saskaņā ar "Sugu un biotopu aizsardzības likuma" (pieņemts 16.03.2000.) 5.panta 10.punktu Vides ministrija ir noteikusi sekojošus mikroliegumus:

1. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.1 (22.11.2002.) "Par mikrolieguma izveidošanu Teiču dabas rezervātā". Mikroliegums īpaši aizsargājamai putnu sugai: Teiču dabas rezervāta mežu 163.kvartāls, kadastra Nr.7078 002 0016 (Madonas virsmežniecības Varakļānu mežniecība), 167.kvartāla 2.-7.nogabals un 170.kvartāla 3.-14.nogabals, kadastra Nr.5646 005 0037 (Jēkabpils virsmežniecības Atašienes mežniecība).

2. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.2 (22.11.2002.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Aizkraukles rajona Kurmenes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posms un Aizkraukles rajona Kurmenes pagasta īpašumi "Upmalas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3262 009 0158), "Vālodzes" (kad. apzīm. 3262 009 0154), "Centrs" (kad. apzīm. 3262 009 0156), "Kaļķu Ceplis" (kad. apzīm. 3262 009 0061), "Kaminski" (kad. apzīm. 3262 009 0065), "Sniedzes" (kad. apzīm. 3262 009 0033).

3. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.3 (22.11.2002.) "Par mikrolieguma izveidošanu Madonas rajona Sausnējas pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam: Madonas rajona Sausnējas pagasta īpašums "Elīnas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7092 001 0092).

4.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.4 (25.11.2002.) "Par mikrolieguma izveidošanu Daugavas labā krasta nogāzē Ogres rajona Jumpravas pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Daugavas labā krasta nogāze Ogres rajona Jumpravas pagasta īpašumos "Daugavieši" (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7448 005 0016 un 7448 005 0017), "Ibeni" (kad. apzīm. 7448 005 0014), "Tentēni" (kad. apzīm. 7448 005 0002).

5.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.5 (10.01.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Skaistkalnes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Skaistkalnes pagasta īpašumos "VRS VRP Skaistkalnes robežpārejas punkts" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4080 002 0164); "Upes iela 14" (kad. apzīm. 4080 002 0356); "Dārznieki" (kad. apzīm. 4080 002 0256); "Plasiņi" (kad. apzīm. 4080 002 0014); "Lazdiņas/Sipenieki" (kad. apzīm. 4080 002 0102); "Salenieki" (kad. apzīm. 4080 002 0072); "Skolas iela 5" (kad. apzīm. 4080 002 0343); "Skolas iela 1" (kad. apzīm. 4080 002 0548); "Skolas iela 1" (kad. apzīm. 4080 002 0547); "Skaistkalnes dzirnavas" (kad. apzīm. 4080 002 0320); "Dzirnavu iela 3" (kad. apzīm. 4080 002 0163); "Skolas iela 3" (kad. apzīm. 4080 002 0195); "Rīgas iela 1" (kad. apzīm. 4080 002 0502); "Kūrmaņa iela 4a" (kad. apzīm. 4080 002 0138); "Kūrmaņa iela 14" (kad. apzīm. 4080 002 0174); Upes iela 2" (kad. apzīm. 4080 002 0057).

6.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.6 (10.01.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Skaistkalnes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Skaistkalnes pagasta īpašumos "Veccepļi" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4080 005 0035); "Kausiņi" (kad. apzīm. 4080 005 0038); "Lielkalējiņi" (kad. apzīm. 4080 005 0054); "Jauntīrumi" (kad. apzīm. 4080 005 0079); "Attīrīšanas iekārtas" (kad. apzīm. 4080 005 0084); "Salas" (kad. apzīm. 4080 005 0086 un 4080 005 0087)

7.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.7 (10.01.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Skaistkalnes un Brunavas pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Skaistkalnes un Brunavas pagastu īpašumos "Ziediņi" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 009 0006); "Kraučuki" (kad. apzīm. 4046 009 0026); "Robežnieki" (kad. apzīm. 4080 007 0011); "Jaungrāvīši" (kad. apzīm. 4080 007 0029); "Atvari" (kad. apzīm. 4080 007 0037); "Meldri" (kad. apzīm. 4080 007 0082); "Pārupes" (kad. apzīm. 4080 007 0089); "Dimanti" (kad. apzīm. 4080 007 0101); "Rozes" (kad. apzīm. 4080 007 0104); "Lieldeviņzare" (kad. apzīm. 4046 009 0001); "Siliņu Pārceltuve" (kad. apzīm. 4046 009 0020); "Lingas" (kad. apzīm. 4046 009 0027); "Selgas" (kad. apzīm. 4080 007 0007); "Māliņi" (kad. apzīm. 4080 007 0013); "Rīti" (kad. apzīm. 4080 007 0024); "Jaungrāvīši" (kad. apzīm. 4080 007 0028); "Spārītes" (kad. apzīm. 4080 007 0085); "Strautkrasti" (kad. apzīm. 4080 007 0094); "Deviņzare" (kad. apzīm. 4080 007 0127); īpašums bez nosaukuma (kad. apzīm. 4080 007 0083).

8.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.8 (10.01.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Skaistkalnes un Brunavas pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Skaistkalnes un Brunavas pagastu īpašumos "Smaidas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 008 0034; "Indrāni" (kad. apzīm. 4046 008 0066); "Rākaņi" (kad. apzīm. 4046 008 0110); "Bētiņi" (kad. apzīm. 4046 008 0116); "Pagasta zeme" (kad. apzīm. 4046 008 0119); "Apiņi" (kad. apzīm. 4046 008 0120); "Eglītes" (kad. apzīm. 4080 006 0003); "Jaungrāvīši" (kad. apzīm. 4080 006 0013); "Saules muiža" (kad. apzīm. 4080 006 0031); "Dzirnavas" (kad. apzīm. 4046 008 0068); "Galiņi" (kad. apzīm. 4046 008 0086); "Jasmīni" (kad. apzīm. 4046 008 0109); "Budbergas parks" (kad. apzīm. 4046 008 0114); "Pagasta zeme" (kad. apzīm. 4046 008 0155); "Straumes" (kad. apzīm. 4080 006 0002); "Eglītes 2" (kad. apzīm. 4080 006 0014); "Liepiņas" (kad. apzīm. 4080 006 0018); īpašumi bez nosaukuma (kad. apzīm. 4046008 0088; 4046 008 0061; 4046 008 0108).

9.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.9 (14.01.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Skaistkalnes, Brunavas un Vecsaules pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Skaistkalnes, Brunavas un Vecsaules pagastu īpašumos "Ēriki" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 007 0001); "Galdnieki" (kad. apzīm. 4046 008 0015); "Vīgriezes" (kad. apzīm. 4046 008 0060); "Biceni" (kad. apzīm. 4080 006 0021); "Krastnieki" (kad. apzīm. 4080 006 0023 un 4080 006 0044); "Saliņas" (kad. apzīm. 4080 006 0024); "Silakakti" (kad. apzīm. 4092 013 0006); "Mazstrautiņi" (kad. apzīm. 4092 013 0009); "Mēžsētas" (kad. apzīm. 4092 013 0014); "Paegļi" (kad. apzīm. 4046 008 0002); "Upeslīči" (kad. apzīm. 4046 008 0016); "Vecdruvas" (kad. apzīm. 4046 008 0025).

10.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.10 (14.01.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Brunavas un Vecsaules pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem: Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Brunavas un Vecsaules pagastu īpašumos "Jaunstraumes" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 006 0082); "Upes" (kad. apzīm. 4046 006 0083); "Grantiņi" (kad. apzīm. 4046 006 0106); "Sarmas" (kad. apzīm. 4092 013 0024); "Vilnīši" (kad. apzīm. 4092 013 0093); "Straumītes" (kad. apzīm. 4092 013 0094); "Jaunsaules pamatskola" (kad. apzīm. 4092 013 0150).

11. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.11 (25.04.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Ogres upes Madonas rajona Ērgļu pagastā ". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Ogres upes posmā un Madonas rajona Ērgļu pagasta īpašumos "Gravnieki" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 008 0174); "Ziedugravas" (kad. apzīm. 7054 008 0175); "Ogreslīči" (kad. apzīm. 7054 010 0008); "Mālijas" (kad. apzīm. 7054 010 0011) un īpašumos ar kadastra apzīmējumiem 7054 008 0018; 7054 010 0009; 7054 008 0247; 7054 008 0209.

12.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.12 (25.04.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Ogres upes Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Ogres upes posmā un Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastu īpašumos "Sūnas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 010 0033); "Grantiņi" (kad. apzīm. 7054 008 0232); "Kūtienas" (kad. apzīm. 7054 008 0013); "Blaumaņi" (kad. apzīm. 7054 010 0019); "Paurēni" (kad. apzīm. 7054 008 0234); "Mauriņi" (kad. apzīm. 7054 008 0235); "Stūrīši 2" (kad. apzīm. 7092 002 0008); "Blaumaņi 1" (kad. apzīm. 7092 002 0009) un īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7054 010 0045. 
 
13.  Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.13 (25.04.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Ogres upes Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Ogres upes posmā un Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastu īpašumos "Paurēni" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 008 0234); "Aizkalnes" (kad. apzīm. 7054 009 0001); "Krasti" (kad. apzīm. 7054 009 0003); "Krāces" (kad. apzīm. 7054 009 0029); "Treplejas" (kad. apzīm. 7054 009 0025); "Lauski" (kad. apzīm. 7054 009 0019); "Punkāni" (kad. apzīm. 7054 009 0018); "Ģibuļi" (kad. apzīm. 7092 002 0001); "Apiņi" (kad. apzīm. 7092 002 0037) un īpašumos ar kadastra apzīmējumu 7054 009 0056; 7092 002 0035.
 
14. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.14 (25.04.2003.) " Par mikrolieguma izveidošanu uz Ogres upes Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Ogres upes posmā un Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastu īpašumos "Kalna Brāži" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 009 0031); "Lejas Brāķeri" (kad. apzīm. 7054 009 0035); "Jaunbrāķeri" (kad. apzīm. 7054 009 0004); "Lejas Brāži" (kad. apzīm. 7054 009 0032); "Upesloki" (kad. apzīm. 7054 009 0067); "Lejas Dalbi" (kad. apzīm. 7054 009 0012); "Ogres Ziemeļi" (kad. apzīm. 7092 001 0024); "Vecpriekšēni" (kad. apzīm. 7092 001 0023 un 7092 001 0025); "Jaunpriekšēni" (kad. apzīm. 7092 001 0058) un īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7092 002 0035.

15. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.15 (30.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastu īpašumos "Uļeni" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 007 0054); "Graviņas" (kad. apzīm. 4050 007 0095); "Danes kapsēta" (kad. apzīm. 4050 007 0126); "Danes mežs" (kad. apzīm. 4050 007 0131); "Graši" (kad. apzīm. 4092 007 0001); "Gaņģi" (kad. apzīm. 4092 007 0005); "Zunduri" (kad. apzīm. 4092 007 0059); “Mazvītoliņi” (kad. apzīm. 4092 007 0075).

16. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.16 (30.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastu īpašumos "Kraujas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0005); "Šabļi" (kad. apzīm. 4050 004 0009); "Lejenieki" (kad. apzīm. 4050 004 0017); "Bangu muiža" (kad. apzīm. 4050 004 0021); "Silmaļi" (kad. apzīm. 4092 006 0005); "Plūdiņi" (kad. apzīm. 4092 006 0007); "Čapani" (kad. apzīm. 4092 006 0033); “Celmi” (kad. apzīm. 4092 006 0042); “Dravnieki” (kad. apzīm. 4092 006 0043).

17. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.17 (30.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Mēmeles upes Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastos". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Mēmeles upes posmā un Bauskas rajona Ceraukstes un Vecsaules pagastu īpašumos "Cīruļi" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0002); "Šabļi" (kad. apzīm. 4050 004 0009); "Šabļi" (kad. apzīm. 4092 006 0003); "Upeskalni" (kad. apzīm. 4092 001 0058); "Mazozoli" (kad. apzīm. 4092 001 0100); "Silalauki" (kad. apzīm. 4092 001 0112); "Ķilkuti" (kad. apzīm. 4092 001 0155); "Jaunspāriņi" (kad. apzīm. 4092 001 0202).

18. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.18 (30.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu Mēmeles upes kreisajā krastā Bauskas pilsētā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Mēmeles upes kreisajā krastā Bauskas pilsētas administratīvās teritorijas īpašumos "Bauskas pils (pilskalns)" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001 003 0138); "Brīvības bulvāris 2a" (kad. apzīm. 4001 003 0156).

19. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.19 (30.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu Mūsas upes labajā krastā Bauskas pilsētā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Mūsas upes labajā krastā Bauskas pilsētas administratīvās teritorijas īpašumos "Ziedoņu iela 4a" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001 007 0065); "Ziedoņu iela 4b" (kad. apzīm. 4001 007 0063); "Ziedoņu iela 4c" (kad. apzīm. 4001 007 0067); "Ziedoņu iela 6a" (kad. apzīm. 4001 007 0068); "Ziedoņu iela 6b" (kad. apzīm. 4001 007 0069); "Ziedoņu iela 6c" (kad. apzīm. 4001 007 0070); "Ziedoņu iela 6d" (kad. apzīm. 4001 007 0071); "Ziedoņu iela 8" (kad. apzīm. 4001 007 0019); "Ziedoņu iela 10a" (kad. apzīm. 4001 007 0082); "Ziedoņu iela 10b" (kad. apzīm. 4001 007 0017).

20. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.20 (31.10.2003.) "Par mikrolieguma izveidošanu uz Lielupes, Mēmeles un Mūsas upēm Bauskas pilsētā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem uz Lielupes, Mēmeles un Mūsas upju posma Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā.

21. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.21 (19.03.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Zantes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Tukuma rajona Zantes pagasta īpašumā “Maitiķi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9092 001 0149).

22. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.22 (19.03.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Zantes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Tukuma rajona Zantes pagasta īpašumā “Maitiķi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9092 001 0149).

23. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.23 (22.03.2004.) “Par mikrolieguma izveidošanu Kuldīgas rajona Kurmāles pagastā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Kuldīgas rajona Kurmāles pagasta īpašumos “Ezergaiļi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 008 0108) un “Cēberi” (kad.apzīm. 6260 008 0122).

24. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.24 (22.03.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Ludzas rajona Nirzas pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Ludzas rajona Nirzas pagasta īpašumos ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6878 008 0040; 6878 008 0042 un 6878 008 9001.

25. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.25 (22.03.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Ludzas rajona Nirzas pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Ludzas rajona Nirzas pagasta īpašumos ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6878 008 0001; 6878 008 0007 un 6878 008 0075.

26. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 26 (14.04.2004.) „Par mikrolieguma izveidošanu Jēkabpils rajona Sēlpils pagastā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta īpašumos “Bitenieki” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5690 001 0067); “Vecbitenieki” (kad. apzīm. 5690 001 0070) un Auzāni” (kad. apzīm. 5690 001 0071).

27. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.27 (24.08.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Straupes pagastā". Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopiem Cēsu rajona Straupes pagasta īpašumā “Eiķēni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4282 005 0031).

28. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.28 (24.08.2004.) "Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Amatas novada Ieriķos". Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopam Cēsu rajona Amatas novada īpašumā “Līvkalni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 007 0085).

29. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.29 (20.09.2004.) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Amatas novadā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Cēsu rajona Amatas novada īpašuma “Pļaviņas” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4246 009 0016) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4246 009 0059 un 4246 009 0093.

30. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.30 (04.11.2004.) “Par mikrolieguma izveidošanu Talsu rajona Mērsraga pagastā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Talsu rajona Mērsraga pagasta īpašumos “Apšuragi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 004 0086); “Krūkļi” (kad. apzīm. 8878 004 0044); “Vīganti” (kad. apzīm. 8878 004 0072); “Asarīši” (kad. apzīm. 8878 004 0071); “Kļavnieki” (kad. apzīm. 8878 004 0022) un “Sadumi” (kad. apzīm. 8878 004 0029).

31. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.31 (04.11.2004.) “Par mikrolieguma izveidošanu Talsu rajona Mērsraga pagastā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai Talsu rajona Mērsraga pagasta īpašumos “Mangas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 004 0021); “Lācīši” (kad. apzīm. 8878 004 0070); “Dakstiņi” (kad. apzīm. 8878 004 0068) un “Plieņi” (kad. apzīm. 8878 004 0002).

32. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.32 (21.04.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamam biotopa veidam Talsu rajona Dundagas pagasta īpašumā „Mazirbes Mežvidi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8850 001 0052).

33. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.33 (25.08.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu jumstiņu gladiolas audzei Rīgas pilsētā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamai sugai īpašumā Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā (nekustamā īpašuma valsts kadastra numurs 0100 077 0210);

34. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.34 (25.08.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu smiltāju pļavai ar jūrmalas armēriju Rīgas pilsētā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem īpašumā Rīgas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētā (nekustamā īpašuma valsts kadastra numurs 0100 120 1521);

35. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.35 (25.08.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu Bukultu vecupei Rīgas pilsētā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopa veidam īpašumā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā (nekustamā īpašuma valsts kadastra numurs 0100 128 0239);

36. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.36 (25.08.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu Juglas palienes pļavai Rīgas pilsētā”. Mikroliegums īpaši aizsargājamam biotopa veidam īpašumā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā Mazās Juglas upes kreisajā krastā pie Rīgas pilsētas un Stopiņu pagasta robežas (nekustamā īpašuma valsts kadastra numurs 0100 123 ----)

37. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 37-1 (15.09.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Lestenes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai īpašumā „Lielgalvju Ormaņi” (zemes vienības kadastra numurs 90680030105).

38. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 37-2 (15.09.2006.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Lestenes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumā „Mazie Silgaiļi” (zemes vienības kadastra numurs 90680030337).

39. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.38 (12.01.2007.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums meža biotopam Tukuma rajona Slampes pagasta īpašumā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra numuru 9080 005 0011;

40. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.39 (12.01.2007.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums meža biotopam Tukuma rajona Džūkstes pagasta īpašumā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra numuru 9048 003 0255.

41. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.40 (07.01.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Smārdes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90820110011.

42. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.41 (16.01.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Engures pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90500090388.

43. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.42 (16.01.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Slampes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90800050017.

44. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.43 (16.01.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Džūkstes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90480030253.

45. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.44 (16.01.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Džūkstes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90480030255.

46. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 45 (25.04.2008.) „Par mikrolieguma izveidošana Krāslavas rajona Kaplavas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 60700092007.

47. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 46 (25.04.2008.) „Par mikrolieguma izveidošana Krāslavas rajona Ūdrīšu pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Latvijas Republikai piekrītošajā zemes īpašumā ar kadastra numuru 60960100186 un zemes īpašumā ar kadastra numuru 60960100041.

48. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 47 (01.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Rīgas pilsētas Kokneses prospektā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma teritorijā, kas atrodas Kokneses prospektā starp sekojošiem zemes vienības kadastra numuriem: 01000900011; 01000842067; 01000840101; 01000840556; 01000840063; 01000840173.

49. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 48 (18.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Lapmežciema novada Antiņciemā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 90660050055 un 90660050024.

50. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 49 (18.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Rīgas pilsētā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājami sugai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Stradmuižas parkā esošajās teritorijās zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 01000920037 un 01000922217.

51. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 50 (24.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 13000220126, 13000220138 un 13000220102.

52. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 51 (24.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Rīgas rajona Salas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 80880020064 un 80880020005.

53. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 52 (24.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Talsu rajona Dundagas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamām sugām zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru Nr. 88500040061.

54. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 53 (28.07.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Rēzeknes rajona Čornajas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamam biotopam zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 78460070124, 78460070217, 78460070126, 78460070209, 78460070212 un 78460070190.

55. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 54 (06.08.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Tukuma rajona Džūkstes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 90480030253.

56. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 55 (06.08.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Jelgavas rajona Valgundes novadā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 54860010043.

57. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 56 (06.08.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Jelgavas rajona Valgundes novadā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 54860010043.

58. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 57 (26.08.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Stalbes pagastā”. Mikrolieguma izveidots īpaši aizsargājamam biotopu veidam nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 42800090264.

59. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 58 (02.09.2008.) „Par mikrolieguma izveidošanu Talsu rajona Dundagas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamam biotopam nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra numuru: 88500010065.

60. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr. 59 (24.09.2008) „Par mikrolieguma izveidošanu Rīgas pilsētā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai zemes īpašumos ar zemes vienības kadastra numuriem: 01000912153, 01000842040, 01000840040, 01000840011, 01000842059, 0100840040 un teritorijā, kas daļēji atrodas A. Sakses ielas sarkanajās līnijās.

61. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.60 (21.10.2008) “Par mikrolieguma izveidošanu Talsu rajona Dundagas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai un īpaši aizsargājamam biotopam nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra Nr.88500010057.

62. Lēmums par mikrolieguma izveidošanas noraidījumu Nr. 61 (08.12.2008) „Par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma noraidījumu Rīgas rajona Carnikavas novadā”. Mikroliegums netika izveidots īpaši aizsargājamai sugai Rīgas rajona Carnikavas novada nekustamajā īpašumā “Laivu iela 30” (zemes vienības kadastra Nr. 80520040387); “Laivu iela 28” (zemes vienības kadastra Nr.80520040389); “Kāpuri” (zemes vienības kadastra Nr.80520040413); “Matītes” (zemes vienības kadastra Nr.80520040671); “Laivu iela 32” (zemes vienības kadastra Nr.80520040682).

63. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.62 (05.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Līgatnes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamām sugām nekustamajā īpašumā “Gaujaslīči” ar zemes vienības kadastra Nr.42620010023.

64. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.63 (07.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Līgatnes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamam biotopam nekustamajā īpašumā “Gaujaslīči” ar zemes vienības kadastra Nr.42620010023.

65. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.64 (09.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Rīgas rajona Siguldas novadā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamai sugai nekustamajā īpašumā “Pogiņas” (zemes vienības kadastra Nr.42660010044); Gaujas nacionālā parka administrācijai valdījumā nekustamajā īpašumā (zemes vienības kadastra Nr.4266001024).

66. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.65 (26.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Līgatnes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamiem biotopiem nekustamajā īpašumā “Lielincēni” ar zemes vienības kadastra Nr.42620050081.

67. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.66 (26.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Līgatnes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamam biotopam un īpaši aizsargajamai sugai nekustamajā īpašumā “Lielincēni” ar zemes vienības kadastra Nr.42620050081.

68. Lēmums par mikrolieguma izveidošanu Nr.67 (26.01.2009) “Par mikrolieguma izveidošanu Cēsu rajona Līgatnes pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargajamai sugai nekustamajā īpašumā “Lielincēni” ar zemes vienības kadastra Nr.42620050081.

69. Lēmums Nr. 68 (05.02.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā”. Mikroliegums izveidots īpaši aizsargājamam biotopam zemes īpašumā „Pret Kalnu” (zemes vienības kadastra numurs 78620130107).

70. Lēmums Nr. 69 (10.02.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Dundagas novada Kolkas pagastā īpaši aizsargājamai sugai un īpaši aizsargājamam biotopam zemes īpašumos „Silkalni”, „Laši”, „Bumbieri 2”, „Dēlnieki 4” un „Vecpriednieki”. (zemes vienību kadastra numuri attiecīgi: 88620030027, 88620030083, 88620030088, 88620030079 un 88620030086).

71. Lēmums Nr. 70 (17.02.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Cēsu rajona Straupes pagastā īpaši aizsargājamai sugai un īpaši aizsargājamiem biotopiem zemes īpašumā „Jaunpaslavas” (zemes vienības kadastra numurs 42820090074).

72. Lēmums Nr. 71 (06.07.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu Kuldīgas rajona Ēdoles pagastā”. Mikrolieguma izveidots īpaši aizsargājamai sugai (zemes vienības kadastra numurs 62460060303).

73. Lēmums Nr. 72 (17.12.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Līgatnes novadā īpaši aizsargājamā biotopa aizsardzībai zemes īpašumā „Gančauskas” (zemes vienības kadastra numurs 42620010005).

74. Lēmums Nr. 73 (17.12.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Līgatnes novadā īpaši aizsargājamā biotopa aizsardzībai zemes īpašumā „Gančauskas” (zemes vienības kadastra numurs 42620010005).

75. Lēmums Nr. 74 (17.12.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Līgatnes novadā īpaši aizsargājamas sugas aizsardzībai zemes īpašumā „Gančauskas” (zemes vienības kadastra numurs 42620010005).

76. Lēmums Nr. 75 (17.12.2009.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Līgatnes novadā īpaši aizsargājamas sugas aizsardzībai zemes īpašumā „Gančauskas” (zemes vienības kadastra numurs 42620010005).

77. Lēmums Nr.76 (12.02.2010.) „Par mikrolieguma izveidošanu” Mikroliegums izveidots Priekuļu pagastā īpaši aizsargājamiem biotopiem nekustamajā īpašumā „Vītoli” (zemes vienības kadastra Nr.42720090002).

78. Lēmums Nr.77 (23.02.2010.) „Par mikrolieguma izveidošanu” Mikroliegums izveidots Pārgaujas novadā Straupes pagastā īpaši aizsargājamiem biotopiem nekustamajā īpašumā „Vecbābeles” (zemes vienības kadastra Nr.42820100026).

79. Lēmums Nr.78 (08.12.2010.) „Par mikrolieguma izveidošanu” Mikroliegums izveidots Dagdas novadā Andrupenes pagastā īpaši aizsargājamai sugai nekustamajos īpašumos „Bērziņkalni” (zemes vienības kadastra Nr.60420020010) un „Atmiņas” (zemes vienības kadastra Nr.60420020112).

80. Lēmums Nr.79 (14.12.2010.) „Par Valsts Meža dienesta Rēzeknes virsmežniecības 2005. gada 16. decembra lēmuma Nr.5-7/913 „Par mikrolieguma izveidošanu” grozīšanu”. Mikroliegums izveidots Rēzeknes novadā Čornajas pagastā īpaši aizsargājamai sugai nekustamajā īpašumā „Siltene” (zemes vienības kadastra Nr.78460060108).

81. Lēmums Nr.80 (28.09.2012.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Carnikavas novadā īpaši aizsargājamai sugai nekustamajā īpašumā „Veccēlāji” (zemes vienības kadastra Nr.80520040716).

82. Lēmums Nr.81 (30.11.2012.) „Par mikrolieguma izveidošanu”. Mikroliegums izveidots Krimuldas novada Krimuldas pagastā īpaši aizsargājamam biotopam nekustamajā īpašumā „Robežnieki” (zemes vienības kadastra Nr.80680090118).

  
Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības, apsaimniekošanas un likvidēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

Informāciju par izveidotajiem mikroliegumiem apkopo, uzglabā un izplata Dabas aizsardzības pārvalde.