Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.2.: Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana

Plānotais Kohēzijas fonda finansējums:

17 031 206 euro

KF likme:

85%

Projektu atlases veids:

Ierobežota atlase

Finansējuma saņēmēji:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Pasākuma mērķis:

Nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību un īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā

Atbalstāmās darbības:

• pasākumi gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeņu un jūras vides,  zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās noteikto uzdevumu īstenošanai;

• tehniskā nodrošinājuma iegāde un infrastruktūras attīstība vides kontroles veikšanai;

• nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūras pilnveidošana;

• sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes, attīstot zaļās apziņas veidošanos;
• pasākumi valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Sasniedzamais rezultāts:

• iznākuma rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim veikti uzlabojumi četrās vides monitoringa programmās un nodrošināta atbilstība direktīvu prasībām;

• specifiskais iznākuma rādītājs: izveidota un attīstīta bioloģiskās daudzveidības un zaļās apziņas veicināšanas infrastruktūra trīs nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centros.

Projektu atlases laiks:

• 1. kārtai atlase no 28.03.2017. līdz 30.06.2017. 
• 2. kārtai atlase no 15.06.2018. līdz 16.07.2018.
• 3. kārtai atlase no 10.07.2020. līdz 10.09.2020.

Aprites stadija:

• 1. kārta - projektu ieviešana
• 2. kārta – projekta ieviešana
• 3. kārta – projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

MK 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.859 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi”
(pieejams šeit).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika, kā arī citi projektu iesniegumu atlases dokumenti
(pieejami šeit).

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par 1.kārtas projektu īstenošanu pieejama šeit, 2.kārtas projektu pieejama šeit un 3.kārtas projektu pieejama šeit.

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel.: 25566125, e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv