Vides politikas komiteja  īsteno OECD vides politiku.

OECD Vides politikas komiteja nosaka un īsteno organizācijas darbību vides un ilgtspējīgas attīstības jomā. Īpaša uzmanība tiek veltīta starptautiski salīdzināmu datu nodrošināšanai par vides stāvokli, dalībvalstu regulāru vides pārskatu izvērtēšanai klimata pārmaiņu, dabas resursu pārvaldības, resursu efektivitātes izmantošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Vides politikas komiteju ir:

 • Vides un ekonomisko politiku integrācija, ilgtspējīgas nodokļu politikas veidošana;
 • Atkritumu apsaimniekošana un resursu produktivitāte (aprites ekonomikas monitoringa mehānismu izveide, pārtikas atkritumu apsaimniekošana);
 • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un ekosistēmas pakalpojumi;\
 • Vides monitoringa datu izmantošana  un vides snieguma pārskati.

 

Ministra līmeņa sanāksmes tiek organizētas reizi četros gados.

OECD Vides ministru  sanāksmē 2016.gada 28. – 29.septembrī,  Latvijas intereses pārstāvēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Nākamā komitejas sanāksme ministru  līmenī plānota  2021.gadā.

Vides politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 1-2 reizes gadā. Tajās galvenokārt tiek diskutēts par Vides  budžetā un darba programmas darbības virzieniem, prioritātēm un stratēģisko orientāciju nākamajam plānošanas periodam, tāpat sanāksmes dalībnieki izskata un sniedz savus komentārus par  OECD sagatavotajiem ziņojumiem un pētījumiem vides jomā.    

Darba grupas un apakšgrupas

Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu OECD darba pilnveidošanā, divi VARAM pārstāvji ir ievēlēti Vides politikas komitejas darba grupu birojos.

Vides sniegumu darba grupas priekšsēdētāja amatā uz 2020.gadu ievēlēta VARAM valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. Iepriekš 2018. un 2019.gadā pildījusi vicepriekšsēdētāja pienākumus.

2019. gadā Darba grupas par klimatu, investīcijām un attīstību biroja priekšsēdētaja vietnieka pienākumus pildīja Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse(vicepriekšsēdētāja amatā kopš 2017.gada)

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Vides politikas komitejas darba grupu un apakšgrupu darbā.

 • Lauksamniecības un vides apvienotajā darba grupā;
 • Tirdzniecības un vides ekspertu apvienotā darba grupā,
 • Apvienotajā vides un nodokļu ekspertu darba grupā;
 • Vides sniegumu darba grupā;
 • Globālajā forumā par vidi;
 • Bioloģiskās daudzveidības, ūdeņu un ekosistēmu darba grupā;
 • Klimata, investīciju un attīstības darba grupā;
 • Vides informācijas darba grupā;
 • Vides un ekonomikas politiku integrācijas darba grupā;
 • Resursu produktivitātes un atkritumu darba grupā;
 • Ķimikāliju, pesticīdu un biotehnoloģiju darba grupā (9 apakšgrupas)
  o  Testēšanas vadlīniju programmas nacionālo koordinatoru darba grupa;
  o  Darba grupa par labu laboratorijas praksi;
  o  Pesticīdu darba grupa
  o  Darba grupa par biotehnoloģiju regulatīvās uzraudzības harmonizāciju;
  o  Darba grupa par jauno pārtikas produktu un barības vielu drošību;
  o  Darba grupa par ķīmiskajiem negadījumiem;
  o  Darba grupa par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem;
  o  Biocīdu darba grupa;
  o  Globālais forums par biotehnoloģijām.