Ievads

Pievienojoties starptautiskajām vides aizsardzības konvencijām, noslēdzot starptautiskos līgumus vides kvalitātes uzlabošanai, kā arī iesaistoties pasaules ilgtspējīgas attīstības stratēģijas “Agenda 21” un lokālās “Baltic Agenda 21” izstrādē un realizācijā, Latvija ir apliecinājusi savu nostāju vides aizsardzībā. Galvenais mērķis ir Latvijas ilgtspējīga attīstība - nodrošināt sociāli ekonomisko attīstību,

  • saglabājot augstu vides kvalitāti,
  • samazinot piesārņojuma slodzi,
  • racionāli izmantojot dabas resursus,
  • veicinot reģionu attīstību,
  • saglabājot kultūras mantojumu.

Tātad nepieciešams integrēt vides aizsardzības jautājumus visu tautsaimniecības nozaru attīstības plānos. Šis mērķis sasaucas gan ar Latvijas vēlmi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, gan ar mūsu valsts ieguldījumu starptautiskās vides politikas realizācijā.

Lai garantētu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē, nepieciešams sakārtot vides likumdošanu, saskaņojot to ar ES direktīvām un Latvijas starptautiskajām saistībām, un nodrošināt šo normatīvo aktu ieviešanu. Līdz 2002. gada beigām paredzēts panākt vides likumdošanas atbilstību pašreizējām Eiropas Savienības prasībām, un, ievērojot ierobežotos finansu resursus, līdz 2015. gadam panākt šīs likumdošanas ieviešanu.

Savukārt reģionālās attīstības politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus labvēlīgu un līdzvērtīgu vides, dzīves un darba apstākļu nodrošināšanai visos Latvijas reģionos; samazināt un novērst nelabvēlīgās reģionālās atšķirības un atbalstīt labvēlīgo atšķirību saglabāšanos; nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību Latvijā un tās reģionos, veicinot reģionu pašattīstību, kas balstās uz vietējiem resursiem

Lai Latvija varētu sagatavoties iestāties ES, valstij jārealizē konkrēti uzdevumi reģionālās attīstības politikas jomā. Šie uzdevumi ir noteikti Reģionālās attīstības koncepcijā, Nacionālajā attīstības plānā, Nacionālajā programmā integrācijai Eiropas Savienībā, Pievienošanās partnerības dokumentā, kā arī EK Progresa ziņojumā par Latviju. Atbilstoši šajos dokumentos izstrādātajiem uzdevumiem nepieciešams izveidot spēcīgu institucionālo bāzi reģionos - reģionālās attīstības aģentūras, kas, piemēram, strādātu ar pirmsiestāšanās finansu instrumentiem un nākotnē ar ES strukturālo fondu administrēšanu reģiona līmenī. Reģionālās politikas realizēšanai jāizveido saikne starp nacionālo un reģionālo līmeni, izveidojot spēcīgu sistēmu un skaidru shēmu, kā 2000 programma un nākotnē pēc iestāšanās ES, Eiropas Reģionālās attīstības fonds tiks realizēti Latvijā, lai Latvija panāktu atbilstību ES prasībām reģionālās un strukturālās politikas jomā.

Eiropas Savienības reģionālā un strukturālā politika no citiem sektoriem atšķiras ar mazāku likumdošanas aktu skaitu, kas tieši ieviešami Latvijas normatīvajos aktos. Tomēr, lai realizētu ES prasības reģionālās politikas jomā ir nepieciešams izstrādāt un ieviest normatīvos aktus, kas nodrošina tādas reģionālās politikas realizēšanu, kas ir saskaņā ar ES prasībām šajā jomā. VARAM līdz 2000. gada beigām tiks izstrādāta Reģionālās attīstības nacionālā programma, kas noteiks reģionālās politikas realizēšanas mehānismu un kompetenču sadalījumu starp institūcijām, kas strādā ar reģionālās attīstības jautājumiem, tiks izveidotas reģionālās attīstības aģentūras (RAA) makroreģionu jeb lielo plānošanas reģionu robežās (patreiz NUTS III, nākotnē NUTS II līmenī viena RAA), kā arī paredzēts izstrādāt procedūru (MK noteikumi), kā reģionālās attīstības aģentūras sadarbosies savstarpēji un kāda būs to sadarbība ar VARAM un citām institūcijām. Saskaņā ar Deklarāciju par Ministru kabineta darbu tiks pārskatīta un papildināta Valsts investīciju programma, ņemot vērā reģionālās attīstības politikas principus. Lai nodrošinātu efektīvāku reģionālās politikas realizēšanu, pamatojoties uz Eiropas Savienības Strukturālās un reģionālās attīstības politikas principiem tiks pārskatīta un pilnveidota likumdošana reģionālās politikas jomā.

Sadarbībā ar Vides aizsardzības departamentu un Reģionālās attīstības departamentu u.c. institūcijām Investīciju departaments izstrādā “Vides un reģionālās attīstības investīciju stratēģiju” trīs gadu periodam. Savukārt katru gadu tiks sagatavots ziņojums par vides investīciju politikas realizāciju.