Divpusējās sadarbības fonda mērķis

Divpusējās sadarbības fonda mērķis ir atbalstīt zināšanu un labas prakses nodošanu starp Norvēģijas un Latvijas institūcijām, veicinot Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” (turpmāk – Programma) mērķa sasniegšanu.

Fonda finansējums

Programmas ietvaros divpusējās sadarbības veidošanai pieejamais finansējums ir EUR 89 065. Par finansējuma izlietojumu un divpusējās sadarbības pasākumiem lemj programmas sadarbības komiteja.

Finansējuma atbalsts vienam pasākumam

Atbalsts vienam divpusējās sadarbības fonda pasākumam ir ne vairāk kā 10 000 EUR.

Atbalstāmās darbības

Programmas divpusējās sadarbības pasākumi ir:

 • Programmas projektu iesniegumu izstrādes un donorvalsts projektu partneru piesaistes veicināšanas aktivitātes (A aktivitāte);

 • sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņu starp programmas projektu līdzfinansējuma saņēmējiem un donorvalsts institūcijām (B aktivitāte).

Atbalsta saņēmēji

„A” aktivitātes ietvaros atbalsta saņēmēji var būt:

 • projekta iesniedzējs;
 • projekta iesnieguma sagatavošanā iesaistītā institūcija;
 • donorvalsts institūcija.

„B” aktivitātes ietvaros atbalsta saņēmēji var būt:

 • līdzfinansējuma saņēmējs;
 • projekta partneris;
 • donorvalsts institūcija vai eksperts;
 • programmas mērķa grupas institūcija (pašvaldības, plānošanas reģioni, ar programmas jomu saistītās valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas), kura veicina programmas mērķu sasniegšanu.

Attiecināmās izmaksas

Īstenojot „A” aktivitātes ietvaros  minētos Programmas divpusējās sadarbības pasākumus līdz projekta līguma noslēgšanai ir attiecināmās šādas izmaksas:

 • projekta iesniedzēja komandējuma izmaksas braucieniem pie donorvalsts projekta partnera;
 • projekta donorvalsts partnera komandējuma izmaksas braucieniem pie līdzfinansējuma saņēmēja.

Īstenojot „B” aktivitātes ietvaros minētos Programmas divpusējās sadarbības pasākumus, ir attiecināmās šādas izmaksas:

 • komandējumu izmaksas mācību braucieniem un ekspertu vizītēm;
 • dalības maksa konferencēs, semināros un kursos;
 • konferenču, semināru, kursu un sanāksmju organizēšanas izmaksas;
 • datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;
 • ārējo konsultantu un iesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas, ja par pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts uzņēmuma vai pakalpojuma līgums.

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem finansē 100% apmērā no divpusējās sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām.