MĒRĶIS

Divpusējās sadarbības fonda mērķis ir atbalstīt labas prakses piemēru un zināšanu apmaiņu starp donorvalstu (Norvēģijas, Īslandes, Lihtenšteinas) un Latvijas institūcijām, veicinot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” (turpmāk – programma) mērķa sasniegšanu.


FONDA FINANSĒJUMS

Programmas īstenošanas ietvaros divpusējās sadarbības veidošanai kopējais finansējums ir EUR 349 649. Par finansējuma izlietojumu un divpusējās sadarbības pasākumiem lemj programmas sadarbības komiteja.

 

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

Programmas divpusējās sadarbības pasākumi ir:

 • donorvalstu projektu partneru piesaistes veicināšana pirms grantu shēmas un atklāta konkursa projektu iesniegumu izstrādes un to izstrādes laikā (A aktivitāte - īstenošana noslēgusies 2014.gada 19.septembrī)
 • sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp iepriekš noteikto projektu, grantu shēmas projektu un atklāta konkursa apstiprināto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem un donorvalstu institūcijām (B1 aktivitāte)
 • pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa ar donorvalstu institūcijām par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī (B2 aktivitāte)

 

FINANSĒJUMA ATBALSTS VIENAM PASĀKUMAM

Atbalsts vienam divpusējās sadarbības fonda pasākumam, kas īstenojams „B1” un „B2” aktivitātes ietvaros, ir ne vairāk kā EUR 10 000. 

 

ATBALSTA SAŅĒMĒJI

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu „A” aktivitātes (īstenošana noslēgusies 2014.gada 19.septembrī) ietvaros var saņemt programmas apsaimniekotājs.

„A” aktivitātes (īstenošana noslēgusies 2014.gada 19.septembrī) pasākumos var piedalīties:

 • programmas apsaimniekotājs
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • grantu shēmas un atklātā konkursa projekta sagatavošanā iesaistītās institūcijas
 • donorvalstu institūcija vai eksperts

 

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu „B1” aktivitātes ietvaros var saņemt iepriekš noteiktā projekta, grantu shēmas projekta un atklātā konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmējs un programmas apsaimniekotājs.

„B1” aktivitātes pasākumos var piedalīties:

 • iepriekš noteiktā projekta, grantu shēmas projekta un atklātā konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmējs
 • iepriekš noteiktā projekta, grantu shēmas projekta un atklātā konkursa projekta mērķa grupas institūcija
 • projekta partneris
 • donorvalstu institūcija vai eksperts
 • programmas apsaimniekotājs
 • starptautiska organizācija

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu „B2” aktivitātes ietvaros var saņemt pašvaldības „B2” aktivitātes pasākumos var piedalīties programmas mērķa grupas institūcijas (valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi), t.sk. donorvalstu institūcijas vai eksperti.
 


ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

„A” aktivitātes (īstenošana noslēgusies 2014.gada 19.septembrī) ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

 • konferenču un semināru organizēšanas izmaksas donorvalstu projektu partneru piesaistei;
 • komandējuma izmaksas donorvalstu institūciju pārstāvjiem un ekspertiem

 

„B1” un „B2” aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

 • komandējuma izmaksas (ne vairāk kā EUR 1500 vienai personai vienam komandējumam)
 • konferenču, semināru, kursu, izstāžu dalības maksa
 • konferenču, semināru, kursu un sanāksmju organizēšanas izmaksas Latvijā un donorvalstīs
 • datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas
 • ārējo konsultantu un ekspertu pakalpojumu izmaksas

 

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem finansē 100% apmērā no divpusējās sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldībām izdevumu atmaksa tiek veikta pēc pasākuma īstenošanas.

 

Detalizētāka informācija par divpusējās sadarbības pasākumu īstenošanas kārtību pieejama MK 10.09.2013. noteikumos Nr. 815 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība” 5. sadaļā.

 

ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Divpusējās sadarbības fonda pasākumus īsteno līdz 2017.gada 30.septembrim.

 

DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS PASĀKUMA ĪSTENOŠANAS SHĒMA

Attēls


Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas
Vecākais eksperts
Jānis Gorbunovs
Tālr. 67026485
janis.gorbunovs@varam.gov.lv


DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS FONDA APSTIPRINĀTAIS PASĀKUMA PLĀNS

Apstiprinātie divpusējās sadarbības pasākumi

 

 

Nr.

Pasākuma nosaukums

Pasākuma īstenotājs

Aktivitātes apraksts

Plānotais pasākuma norises laiks

1.

Praktiskie risinājumi klimata risku un ievainojamības novērtējumos

VARAM

Pieredzes apmaiņas seminārs, kas notiks Norvēģijā starp VARAM, LVĢMC un Norvēģijas civilās aizsardzības direktorāta pārstāvjiem

2016. gada I ceturksnis

2.

Jūras un piekrastes sasaistes nodrošināšana, klimata pārmaiņu izraisīto risku un šo teritoriju pielāgošanās stratēģiju noteikšana

VARAM

Pieredzes apmaiņas seminārs, kas notiks Norvēģijā starp VARAM, LHEI un Norvēģijas Vides aģentūras pārstāvjiem

2015. gada IV ceturksnis

3.

Pieredzes apmaiņas seminārs par Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmu – Īslandes piemērs

VARAM

Pieredzes apmaiņas pasākums, kas notiks Īslandē starp VARAM, LVĢMC un Īslandes Vides aģentūras pārstāvjiem

2016. gada IV ceturksnis vai 2017.gada I ceturksnis*

4.

Seminārs par purvu apsaimniekošanu kontekstā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti - Norvēģijas piemērs

VARAM

Pieredzes apmaiņas pasākums, kas notiks Latvijā starp VARAM, ZM, nozaru ekspertiem un Norvēģijas Lauksaimniecības un Vides Izpētes Institūta pārstāvjiem

2015. gada IV ceturksnis

5.

Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei

Jelgavas pilsētas dome

Pieredzes un zināšanu apmaiņa starp Jelgavas pilsētas domi un Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūru. Pasākuma ietvaros Norvēģijas eksperti izstrādās rekomendācijas jaunās sporta zāles ekspluatācijai un iekštelpu klimata monitoringam un atjaunojamo enerģijas resursu lietojumam izglītības iestādē, kā arī  ar piesaistīto ekspertu atbalstu tiks organizēts seminārs un konference par energoefektivitātes jautājumiem.

2015. gada III ceturksnis – 2016. gada II ceturksnis

6.

Pieredzes apmaiņa starp Alojas novada domi (Latvija) un Voleras pašvaldību (Norvēģija) energoefektīvu ēku būvniecībā un uzņēmējdarbības veicināšanā

Alojas novada dome

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā Voleras pašvaldībā, kuras laikā tiks apspriestas turpmākās sadarbības iespējas energoefektivitātes pasākumu īstenošanā, kā arī uzņēmējdarbībā un pašvaldību līmenī, veicinot savstarpēju Alojas un Voleras pašvaldību labās pieredzes pārņemšanu uzņēmējdarbības veicināšanā, komunikācijā ar iedzīvotājiem, sabiedrības pārvaldē, turpmākā starptautisku projektu īstenošanā.

2016. gada III ceturksnis

 

 

FINANSĒJUMA APGUVE 

Kopējais finansējums,

EUR

Apguve

EUR

Rezervētais finansējuma apjoms apstiprinātajiem pasākumiem, EUR

Pieejamais finansējums, EUR

349 649

70 839

0

278 810

 

Informācija aktualizēta 04.04.2017.

 

 

Attēls