Priekšvārds

Īstenojot vides politiku, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stratēģiskais mērķis ir Latvijas ilgtspējīga attīstība, t.i., saglabājot augstu vides kvalitāti, samazinot piesārņojuma slodzi un racionāli izmantojot dabas resursus, veicināt reģionu sociālekonomisko attīstību.

Ar ES Phare DISAE programmas atbalstu 1998.-1999. gadā tika analizēta Latvijas vides likumdošanas un par šīs likumdošanas ieviešanu atbildīgo institūciju atbilstība Eiropas Savienības prasībām. Pētījumā tika izstrādātas sektoru stratēģijas vides aizsardzībai un finansu plāns Eiropas Savienības nosacījumu ieviešanai. Galvenā uzmanība atbilstoši valsts vides politikai arī turpmāk tiks veltīta ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanai, kurām ir jau izstrādātas ilgtermiņa investīciju programmas (programma 800+, 500-, Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide), kā arī atmosfēras gaisa kvalitātes nodrošināšanai, kur patlaban ir uzsākts darbs pie investīciju stratēģijas izstrādes. Tuvākajā laikā investīciju programma un stratēģija ir jāizstrādā arī Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nacionālajai programmai.

Realizējot investīciju stratēģiju, 1999. gadā kā prioritārus Valsts investīciju programmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisija iekļāva programmas 800+, 500- un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektus, kā arī vides kontroles un monitoringa projektus. Tanī pat laikā divpusējās sadarbības un starptautisko programmu ietvaros tika realizēti projekti arī citās vides aizsardzības sfērās (dabas aizsardzība, radiācijas drošība, rūpnieciskā piesārņojuma samazināšana u.c.), kā arī projekti Latvijas vides likumdošanas saskaņošanai ar ES direktīvām.

Šajā ikgadējajā ziņojumā apkopota informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinētajām vides aizsardzības programmām un projektiem, t.sk. Valsts investīciju programmas sadaļu, kurus finansiāli atbalstījuši arī divpusējās sadarbības partneri, starptautiskās programmas un fondi Latvijā 1999. gadā.
 

  

V.Makarovs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs