Ievads

Pagājušais - 2000. gads Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aizvadīts zem Eiropas Savienības zīmes. Aktualizēta Latvijas Republikas nostāja sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā - precizētas iespējas sakārtot vides aizsardzības infrastruktūru, ieviest ES direktīvām atbilstošu vides likumdošanu, kā arī šīs likumdošanas ieviešanai nepieciešamie pārejas periodi. Lai vides aizsardzības infrastruktūras projektiem piesaistītu kopš 2000. gada ES kandidātvalstīm pieejamos ES pirmsiestāšanās finansu instrumentu līdzekļus, ministrija izstrādājusi "ISPA nacionālo stratēģiju" vides sektoram - Eiropas Komisijā jau apstiprināti pirmie vides infrastruktūras projekti Latvijā (Ventspils, Rīgas un Jelgavas ūdenssaimniecības projekti) ISPA finansējuma saņemšanai.

 Šis gads paliks atmiņā ar to, ka vienā Latvijas pilsētā - Madonā - pilnībā sakārtota ūdenssaimniecība, t.i., gan dzeramā ūdens kvalitāte, gan notekūdeņu attīrīšana atbilst Latvijas likumdošanai un ES direktīvu prasībām. Saprazdamas savu atbildību par iedzīvotāju labklājību un veselību, kā arī teritorijas attīstību kopumā Latvijā arvien vairāk pašvaldību iesaistās vides aizsardzības infrastruktūras projektu realizācijā. Daudzas pašvaldības apvienojas, lai risinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas problēmas, veidojot reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas. Savukārt ūdenssaimniecības sektorā pašvaldības vieno kopējs mērķis - upes baseina apsaimniekošana, ievērojot vides aizsardzību.

 Veidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kas nodrošinās visiem iedzīvotājiem pieejamus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, Latvijas likumdošanas, ES un starptautisko prasību izpildi, īpaša uzmanība pievērsta faktoriem, kas ietekmē klimata pārmaiņas. Jaunajos sadzīves atkritumu poligonos paredzēta biogāzes savākšana, kā arī tālāka tās izmantošana. Ar Oglekļa samazināšanas fondu 2000. gadā noslēgts pasaulē pirmais šāda veida līgums par biogāzes savākšanas sistēmas ierīkošanu un enerģijas ieguvi Liepājas reģiona sadzīves atkritumu poligonā. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē būtisks panākums ir noslēgtais līgums ar Dānijas uzņēmumu Chemcontrol par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas iegādi.

Ministrijas centienus sakārtot vides likumdošanu un nodrošināt šīs likumdošanas ieviešanu atbalstījuši divpusējās sadarbības partneri, starptautiskie fondi un organizācijas. Šajā "Ziņojumā par vides investīcijām" sniegta informācija par 2000. gadā ieguldītajām investīcijām un sasniegto vides aizsardzībā.
 

V.Makarovs
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs