13.1.3.2. pasākuma Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija ietvaros plānota vietējā atkritumu pārstrādes tirgus veicināšana un papildinoši ar 5.2.1.specifisko atbalsta mērķi Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju paredz investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās pārstrādes jaudas palielināšanai, īpašu uzmanību pievēršot iekārtu darbības tehniski ekonomiskajiem aspektiem un iekārtu efektīvai darbībai, lai nodrošinātu virzību uz atkritumu jomas vides aquis izpildi un ilgtspējīgiem risinājumiem atkritumu saimniecībā. Plānotās aktivitātes veicinās SEG emisiju samazināšanu, atbalstīs sabiedriskā pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot tuvuma principa ievērošanu, kā arī radīs jaunas darba vietas, mazinot Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un nodarbinātību.

Plānotais REACT-EU ERAF finansējums:

17 482 183 euro

Finansējuma saņēmēji:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

Pārstrādes iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

Sasniedzamais rezultāts:

Izbūvētas atkritumu pārstrādes iekārtas, kas nodrošina papildu 51 000 t/gadā atkritumu pārstrādi

Projektu atlases laiks:

Atlase no 20.10.2021. līdz 22.11.2021

Aprites stadija:

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi

Uzraudzības komitejā apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (14.07.2021. rakstiskā procedūra) pieejami šeit.

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem:

 

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde

Kontaktinformācija:

Kristīne Dūdiņa (prombūtnē), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026410, e-pasts: kristine.dudina@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 67026946,  e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv