Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 17.pantu nodod publiskai apspriešanai Latvijas jūras vides stāvokļa atjauninātā novērtējuma projektu (turpmāk – novērtējums).

Novērtējuma izstrādātājs: Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” (Voleru iela 4, LV 1007, Rīga; tālrunis: 67601995; www.lhei.lv).

Novērtējuma izstrāde izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17. jūnija Direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīvas) 17. panta, kā arī no Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma prasībām - jūras novērtējumu pārskatīt un, ja nepieciešams, atjaunināt ne retāk kā reizi sešos gados.

Sākotnējais Latvijas jūras vides stāvokļa novērtējums izstrādāts 2012.gadā (pieejams http://www.lhei.lv/lv/j%C5%ABras-strat%C4%93%C4%A3ijas-pamatdirekt%C4%ABva).

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 24.augusta līdz 24.septembrim.

Apspriešanai nodotais dokuments: Jūras vides stāvokļa novērtējums (projekts, 20.08.2018.).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam sniegt līdz š.g. 24.septembrim Daugavpils Universitātes Latvijas Hidroekoloģijas institūtam (adrese: Voleru iela 4, LV 1007, Rīga) vai elektroniski uz e-pasta adresi juris.aigars@lhei.lv .
Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, juridiskām personām lūdzam norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.