13.1.3.3. pasākuma Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās ietvaros plānota REACT EU finansējuma novirzīšana reģionālās attīstības jomā atbilstoši nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību apstiprinātajām attīstības programmām, veicot komersantu vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību degradētajās teritorijās. Pasākumu rezultātā tiks novērsti piesārņojuma riski vai likvidēts esošais vides piesārņojums, vienlaikus veicinot teritoriju pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri.

Pasākums tiks īstenots ciešā sasaistē ar 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.

Plānotais REACT-EU ERAF finansējums:

24 165 500 euro

Finansējuma saņēmēji (tiks precizēts MK noteikumu izstrādes laikā):

Valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minēto pašvaldību kapitālsabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kapitālsabiedrības veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi

Atbalstāmās darbības:

  • Degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana
  • Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana un ar to saistītie pasākumi, tai skaitā pasākumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai veicina oglekļa dioksīda piesaisti
  • Komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana degradētajā teritorijā, izņemot ēkas, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE S sadaļa 96.04. klase) un izglītības pakalpojumi (NACE P sadaļa)
  • Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi, tai skaitā pasākumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai veicina oglekļa dioksīda piesaisti

Sasniedzamais rezultāts:

-     Atjaunoto degradēto teritoriju platība – vismaz 19,88 hektāri

-     Vismaz 295 jaunizveidotas darba vietas

-     Komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – vismaz 12 082 750 euro

Projektu atlases laiks:

Atlases uzsaukums – no 10.12.2021. līdz 10.03.2022.

  • Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Papildu informācija par atlases uzsaukumu pieejama šeit

Aprites stadija:

Noslēgti līgumi par 14 projektu īstenošanu

Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojums, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Informācija par projektu īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit

Dokumenti: Noderīga informācija
Degradēto teritoriju atjaunošana

Kontaktinformācija:

Dana Šķērstena, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 26317070, e-pasts: dana.skerstena@varam.gov.lv

Liene Dorbe, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 25595303, e-pasts: liene.dorbe@varam.gov.lv