Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodod publiskajai  apspriešanai Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas Teritoriālās sadarbība” Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Programmas projekta publiskā apspriešana notiks līdz š.g. 6.aprīlim, Vides pārskata projekta publiskā apspriešana – līdz š.g. 16.aprīlim.

Rakstiskus priekšlikumus Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas   2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektam līdz 2015.gada 6.aprīlim un Vides pārskata projektam līdz 2015.gada 16.aprīlim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  ((adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv). Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Abi dokumentu projekti sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta protokollēmumam „Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības programmu sagatavošanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”(27.11.2012.) Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros sagatavošanas process tika uzsākts 2012.gadā un norit saskaņā ar apstiprinātajām Latvijas nacionālajām pozīcijām.

Projektu sabiedriskā apspriede notiks 2015.gada 23.martā plkst. 14:00 – 16:00 VARAM (Rīgā, Peldu ielā 25) 101.telpā. Dalībai pasākumā interesentus aicinām pieteikties līdz 2015.gada 20.martam (ieskaitot), rakstot uz e-pastu: anna.skabireva@varam.gov.lv.