Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodod publiskajai  apspriešanai Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas Teritoriālās sadarbība” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Programmas projekta un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks līdz š.g. 3.jūnijam.

Rakstiskus priekšlikumus Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas   2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektam un Vides pārskata projektam līdz 2015.gada 3.jūnijam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv). Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Abi dokumentu projekti sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra protokollēmumam „Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības programmu sagatavošanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros sagatavošanas process tika uzsākts 2012.gadā un norit saskaņā ar apstiprinātajām Latvijas nacionālajām pozīcijām.

Dokumentu projektu sabiedriskā apspriede notiks 2015.gada 12.maijā plkst. 13:00 – 15:00 Rēzeknes pilsētas domes (adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93) 134.telpā. Dalībai pasākumā interesentus aicinām pieteikties līdz 2015.gada 8.maijam (ieskaitot), rakstot uz e-pastu: vita.prokopovica@varam.gov.lv.