2024. februāris

    No 5. februāra līdz 9. februārim Nīderlandē, Leidenē PLNT centrā notika SELINA projekta 3. darbseminārs “Developing salient information for evidence-based decision-making”. Seminārā klātienē piedalījās vairāk kā 60 projekta partneri, tai skaitā Latvijas projekta partneri K.Veidemane un A.Ruskule (BEF) un I.Valdmane (VARAM).

Semināra galvenie mērķi:

  • Identificēt priekš demonstrācijas projektiem būtiskāko informāciju par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem.
  • Veicināt zināšanu apmaiņu starp ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem
  • Definēt stratēģiju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu informācijas veidošanai priekš demonstrācijas  projektiem, iesaistītajam pusēm un lēmumu pieņēmējiem.

    Semināra pirmajā dienā notika projekta izpildpadomes (Executive Board) sanāksme un 3. darbsemināra svinīga atklāšana ar pieņemšanu Leidenes pilsētas rātsnamā un pilsētas vadības apsveikuma uzrunu.

2.semināra dienā darbs bija organizēts atsevišķās četrās sesijās. Iesākumā tika dots vispārīgs ieskats par ekosistēmu pieejas perspektīvām lēmumu pieņemšanās publiskajā un privātajā sektorā. Šai tēmai bija veltītas divas prezentācijas – Nīderlandes Uzņēmējdarbības aģentūras pārstāve informēja par ekosistēmu vērtēšanu nacionālā līmenī, savukārt otra prezentācija bija saistīta ar bioloģiskās daudzveidības un atmežošanas aspektiem. Tas deva labāku izpratni, kā lēmumu pieņēmēji var praktiski izmantot informāciju par ekosistēmu pakalpojumiem un dabas kapitālu. Turpinājuma sesijās visi 15 demonstrācijas projekta partneri gan no publiskā, gan privātā sektora ziņoja par projektā paveikto, izmantotajām metodēm un modeļiem, kā arī šķēršļiem zinātniskās informācijas iekļaušanai lēmumu pieņemšanas procesā. Latvijas demonstrācijas projekta sagatavotajā prezentācijā A.Ruskule (BEF) informēja par ekosistēmu pakalpojumu sadaļas iekļaušanu Jūras plānojuma starpposma novērtējuma ziņojumā un turpmākajiem soļiem. Darbs turpinājās četrās tematiskajās diskusiju grupās par tēmām - lauksaimniecība un ūdens, mežsaimniecība un finanses, piekraste un jūra, telpiskā plānošana. Tādējādi semināra dalībniekiem bija iespējas uzzināt un pārrunāt problēmas un izaicinājumus visos demonstrācijas projektos un kopīgi meklēt risinājumus.

Semināra 3. dienā notika izbraukuma ekskursija uz DUNEA nacionālas nozīmes ūdens ņemšanas vietu, kas vienlaikus ir NATURA 2000 teritorija un daļēji pieejama apmeklētājiem, jo atrodas starp jūru un dzīvojamo apbūvi. Tas bija lielisks piemērs, kā vienā teritorijā iespējams līdzsvarot vairākus, šķietami savstarpēji konfliktējošus ekosistēmu pakalpojumus.

    Semināra 3. dienā tika izvērtēta transformatīvo izmaiņu norise, informācijas apmaiņa par Sadarbības kopienu (Community of Practice) iniciatīvām un pieredzi katrā demonstrācijas projektā, kā arī veidotas idejas gala dokumenta Compendium of Guidance saturam.

    Semināra 4. dienā trīs sesijās tika apkopoti iepriekšējo dienu rezultāti un atziņas, kā arī identificētas lēmumu pieņēmēju vajadzības un mērķi, lai tos varētu integrēt ekosistēmu novērtēšanas matricā. Tāpat tika definēta nepieciešamība integrēt normatīvajā regulējumā ekosistēmu novērtējumu saistībā ar ES Dabas atjaunošanas likumā un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030 noteiktajiem mērķiem.

    Noslēgumā semināra dalībnieki tika informēti, ka saņemta EK atļauja publicēt projekta nodevumus pirms visa projekta noslēguma. Tie tagad ir pieejami SELINA projekta mājas lapā.

Saite: https://project-selina.eu/library?type=1&search=

2023.gada oktobris

20.oktobrī notika Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas 6.sanāksme par sagatavoto Jūras plānojuma starpposma novērtējuma ziņojumu, saņemtajiem komentāriem un tālāko virzību. Ziņojumā 1.3 nodaļā ir apkopoti Ekosistēmu pakalpojumu pētījumu rezultāti, identificējot to pielietošanas veidus. Turpmākā rīcībai noteikts aprobēt ekosistēmu novērtēšanas, uzskaites un kartēšanas metodiku, indikatorus un kritērijus, kas izstrādāti SELINA un citu projektu ietvaros, ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā, lai lēmumi par jaunu jūras telpas izmantošanas veidiem būtu balstīti uz zinātniskiem  pierādījumiem. Sīkāka informācija pieejama VARAM mājaslapas sadaļā Jūras un piekrastes plānošanas koordinācijas grupa.

No 2. oktobra līdz 5. oktobrim Spānijā, Madridē, CaixaForum kultūras centrā notika SELINA projekta 2. darbseminārs “Advancing Solutions”. Seminārs bija organizēts hibrīdrežīmā. Klātienē piedalījās vairāk kā 80 projekta partneri (tai skaitā 2 BEF pārstāvji) un tiešsaistē ap 20 dalībnieki (2 VARAM pārstāvji).

Semināra galvenie mērķi:

  • Informācijas apmaiņa par metodēm, kas izmantotas ekosistēmu stāvokļa un ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā, uzskaitē un novērtēšanā.
  • Identificēt izaicinājumus šo metožu izmantošanai SELINA demostrācijas projektos.
  • Nodrošināt, ka piedāvātās metodes tiek pielāgotas un saskaņotas ar demonstrācijas projektu vajadzībām.
  • Apspriest projekta Ģenerālasamblejā organizatoriskas aktivitātes, iesniedzamo atskaišu saturu un termiņus.

   Semināra pirmā diena bija veltīta pārskatam par katras projekta darba pakas (WP1-WP10) izstrādes gaitu un progresu.

   Semināra otrajā dienā dienā tika sniegts ieskats par jaunākiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem un prasībām gan publiskajam sektoram, gan privātajam sektoram saistībā ar dabas kapitālu, ekosistēmu stāvokli, ekosistēmu pakalpojumiem un to uzskaiti. Bija organizētas arī vairākas paralēlas sesijas un paneļdiskusijas saistībā ar darba pakām WP3, WP4 un WP5.

    Semināra trešajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar Spānijas nacionālo politiku dabas kapitāla, ekosistēmu un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā un uzskaitē. Savukārt par darba pakām WP6, WP8 un WP9 tika sniegts pārskats par izstrādes progresu un demonstrācijas projektu vajadzību integrēšanu un saskaņošanu ar darba paku WP3, WP4, WP5 un WP6  aktivitātēm. Vienlaikus bija iespējas piedalīties paralēlās darba grupās par konkrētām tēmām saistībā ar ekosistēmu pakalpojumiem: klimats un gaisa kvalitāte, rekreācija, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, jūras akvakultūra.

Tika apspriesta arī dabas kapitāla, ekosistēmu un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un uzskaites metodikas integrēšana iepriekšējā darbseminārā uzsāktā dokumenta Compendium of Guidance (CoG) saturā.

   Semināra ceturtajā dienā notika izbraukums uz Valsaín-Boca del Asno ieleju, lai iepazītos ar dabas vērtībām un meža apsaimniekošanas praksi  - Valsaín forest, kā arī kultūras vērtībām, apmeklējot dzirnavas Real Mechanical Sawmill Workshop. 

 

2023.gada augusts

      24.augustā Saulkrastos notika Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksme par klimata pārmaiņu ietekmi uz jūras vidi un piekrasti saistībā ar dažādu jomu un nozaru  attīstības interesēm (tūrisms, dabas aizsardzība, vietējā uzņēmējdarbība u.c.). Sīkāka informācija atrodama VARAM mājaslapas sadaļā Jūras un piekrastes plānošanas koordinācijas grupa.

 

2023.gada jūnijs

   30.jūnijā notika Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksme par jūras vides un dabas aizsardzības jomu interesēm Jūras plānojumā. Sīkāka informācija pieejama VARAM mājaslapas sadaļā Jūras un piekrastes plānošanas koordinācijas grupa.

 

      7.jūnijā, tiešsaistē, notika SELINA 15 demonstrācijas projektu atklāšanas sanāksme (darba paku WP8 un WP9 ietvaros). Vadošie partneri no Trento universitātes (Itālija) un Fondu kapitāla koalīcijas (Nīderlande) iepazīstināja ar aktivitāšu plūsmu un sasniedzamo starprezultātu laika grafiku.

     Sanāksmē tika prezentēti visi demonstrācijas projektu no publiskā sektora un privātā sektora darba plāni, tajos sasniegtie un sagaidāmie rezultāti. Par Latvijas demonstrācijas projektu informēja Anda Ruskule (BEF). Lai veidotu sinerģiju starp publisko un privāto sektoru, demonstrācijas projekti bija sagrupēti pa sekojošām tēmām: lauksaimniecība un ūdeņi, mežsaimniecība un finanses, jūra un piekraste, telpiskā plānošana. Tā arī bija viena no diskusijas galvenajām tēmām, kuras gaitā tika identificēti iespējamie mehānismi sadarbībai un kopradei starp projekta darba pakām. Tāpat tika iezīmētas tēmas 2. darbsemināram Madridē, kas notiks 2023.gada oktobrī, kā arī precizēti turpmākie soļi, projekta nodevumu atskaites punkti un termiņi. Visi sanāksmes materiāli un prezentācijas publicētas SELINA projekta mājas lapas īpašā sadaļā, kas paredzēta projektā iesaistītajiem partneriem.

 

2023.gada maijs

 23.maijā  SELINA projekta darba pakas WP2 ietvaros notika Latvijas ekosistēmas pakalpojumu jomā ieinteresēto "Community of Practice" (CoP) "Sadarbības Kopiena dabas daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu jomā"   pirmā sanāksme, lai meklētu “seeds of change - pārmaiņu iedīgļi” vai celmlaužus ekosistēmu pakalpojumu jomā un domātu par šī koncepta iekļaušanu plānošanā un lēmumu pieņemšanā.

Tajā piedalījās  vairāk nekā 30 dažādu nozaru eksperti gan no valsts un pašvaldību sektora, gan zinātnes, biznesa un NVO. Sadarbības Kopiena  apvieno dažādu nozaru ekspertus un ieinteresētās puses, kuras vieno interese par ekosistēmu pakalpojumiem un vēlme vai pieredze šīs zināšanas izmantot lēmumu pieņemšanā un dažādu izaicinājumu risināšanā.

     Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar SELINA projektu un aktualitātēm Eiropā ekosistēmu pakalpojumu un dabas kapitāla pārvaldības jomā. Savukārt nozaru eksperti sniedza prezentācijas par aktualitātēm un sasniegumiem ekosistēmu pakalpojumu jomā Latvijā  - dabas aizsardzībā, mežos, jūrā, saldūdeņos, ainavu arhitektūrā.

   “Pārmaiņu iedīgļu” meklēšana un analīze ir viens no SELINA projekta uzdevumiem. Sanāksmes dalībnieki vairākās darba grupās apzināja projektus un iniciatīvas Latvijā, kas var kalpot kā “pārmaiņu iedīgļi” ceļā uz tādām transformatīvām pārmaiņām, kas sekmētu ekosistēmu pieeju dabas kapitāla pārvaldīšanā. Diskusijās tika identificētas gan iespējas, gan šķēršļi ekosistēmu pakalpojumu integrēšanai lēmumu pieņemšanā Latvijā. Plānots, ka šāda veida Sadarbības Kopienas sanāksmes turpināsies.

Sīkāka informācija pieejama BEF mājaslapā: https://www.bef.lv/sadarbibas-kopienas-1-seminara-materiali/

 

  2023.gada marts

 No 27. marta līdz 31. martam Sofijā, Bulgārijā notika  SELINA projekta 1. darbseminārs Seeds of Change: understanding barriers, enabling factors and decision makers’ needs triggering transformative change” . Pasākumā klātienē un tiešsaistē piedalījās projekta partneri un ieinteresēto pušu pārstāvji no 30 valstīm un vairāk kā 50 organizācijām. Latviju pārstāvēja Mārtiņš Grels (VARAM) un Anda Ruskule (BEF).

    Pasākuma galvenais mērķis bija apspriest ar projekta partneriem gan no publiskā sektora, gan privātā sektora  tos faktorus, kas veicina vai kavē ar dabas daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem saistītu konceptu īstenošanu dzīvē. Kā būtiskākos šķēršļus dalībnieki identificēja skepticismu un pretestību pārmaiņām, kā arī kapacitātes, sadarbības, normatīvā regulējuma, zināšanu, precīzu datu  trūkumu, kā arī kopīgas izpratnes un politiskās gribas trūkumu.

     Darbseminārā tika rosināta informācijas apmaiņa starp projekta ekspertiem un iesaistītajām pusēm, organizēts izziņas brauciens, iepazīstot siltumsalas novērtēšanas metodes Sofijā un tās apkārtnes dabas daudzveidību un ekosistēmu sniegtos pakalpojumus.

     Viens no SELINA projekta gala produktiem būs Compendium of Guidance (CoG), kas iecerēts kā vadlīnijas lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā gan privātajā sektorā un tas tiks veidots ekspertu un ieinteresēto pušu kopdarbā. Darbseminārā tika iezīmēts šī dokumenta iespējamais saturs un struktūra.

Sīkāka informācija pieejama SELINA projekta mājaslapā: https://project-selina.eu/news/sowing-seeds-change-selinas-first-thematic-workshop

 

2023.gada februāris

15.februārī notika SELINA kopējā demonstrācijas projektu iekšējā sanāksme (darba paku WP8 un WP9 ietvaros). Tajā tika prezentēti visu 15 demonstrācijas projektu darba plāni, gan no publiskā sektora gan privātā sektora, tajos sasniegtie un sagaidāmie rezultāti. Par Latvijas demonstrācijas projektu ziņoja Anda Ruskule (BEF). Projekta paku vadošie partneri no Trento universitātes un

 

2022.gada novembris

29.novembrī notika SELINA projekta darba pakas WP8 (publiskā sektora) partneru iekšējā sanāksme par idejām un jau paveikto uzdevuma T.8.1 izpildē. Vadošais partneris Trento universitāte (Itālija).

25.novembrī notika 1.Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksme. Jaunizveidotā Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupa (Koordinācijas grupa), kas apstiprināta ar VARAM ministra A.T.Pleša 25.11.2022. rīkojumu Nr. 1-2/171) būs platforma sadarbībai gan par jūras un piekrastes plānošanas jautājumiem un Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma starpposmu ziņojumu sagatavošanai nepieciešamās informācijas apkošanai, ziņojumu saturisko jautājumu apspriešanai un diskusijām par abu plānojumu aktualizēšanas priekšlikumiem. Koordinācijas grupa ir SELINA projekta galvenā sadarbības platforma (Collaborative team) ar ieinteresētajām pusēm jūras telpas un piekrastes izmantošanā un attīstībā.

   Visi Koordinācijas grupas sanāksmes materiāli tiks publicēti arī VARAM mājaslapas sadaļā Jūras un piekrastes plānošanas koordinācijas grupa.

   2022. gada septembris

    SELINA projekta oficiālās atklāšanas sanāksme notika Hanoverā, Vācijā no 2022.gada 14.septembrim līdz 17.septembrim, piedaloties vadošajiem ekspertiem, demonstrācijas projektu pārstāvjiem un iesaistītajām pusēm gan no publiskā, gan privātā sektora. Tādējādi tika uzsākts darbs projekta ambiciozo mērķu sasniegšanai – uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, lai sekmētu ekosistēmu pakalpojumu pieeju un veicinātu pārmaiņas sabiedrības domāšanā.

Latviju pārstāvēja Mārtiņš Grels un Ingūna Draudiņa (VARAM), Kristīna Veidemane un Anda Ruskule (BEF).