Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 456  “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz katra mēneša pirmajam datumam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, aizpildot MK noteikumu pielikumā esošo veidlapu atbilstoši MK noteikumu 4.punktam un pievienojot investīciju projektu vērtēšanai nepieciešamo informāciju.

Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotajam līmenim, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4 euro;

2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstība, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;

3. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, nepārsniedzot 1 000 000 euro vienam investīciju projektam;

4. atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kas gūst labumu no šā atbalsta pasākuma;

5. izglītības iestāžu darbības nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas prasībām un būvdarbu izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju projektam;

Atbilstoši MK noteikumu 5.punktam iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtē attiecīga komisija. Komisijas sastāvu nosaka Ministru kabinets (Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija rīkojums Nr. 292 “Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju”). Komisija investīciju projektus, kas iesniegti katru mēnesi līdz pirmajam datumam, izvērtē vienkopus atbilstoši noteikumu 3. un 4. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī izvērtē pašvaldību sniegto informāciju, vai atbalsts šo projektu ietvaros potenciāli nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar MK noteikumu 6.punktu pēc projektu izvērtēšanas tie tiek sakārtoti prioritārā secībā, visaugstāko vērtējumu piešķirot tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2020. gadā. Vērtēšanas rezultātā tiek sagatavots projektu saraksts, ņemot vērā atbilstoši MK noteikumu 9.punktam Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par pieejamo pašvaldību aizdevuma limitu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam Ministrija mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši MK noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem iesniedz Ministru kabinetā MK noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus.

Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par noteikumu 7. punktā minētajiem prioritārajiem projektiem pašvaldības divu mēnešu laikā iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

Jautājumos par valsts aizdevumiem ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību aicinām vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, rakstot uz e-pasta adresēm: maija.kamolina@varam.gov.lv vai varis.putnins@varam.gov.lv

 

Noderīgas saites:

.