Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.1.: Dalītā atkritumu vākšana 

Kohēzijas fonds:

151 400 euro

Finansējuma saņēmēji:

kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde, papildus 3. kārtas 2. uzsaukumā - arī atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

•  dalītās atkritumu savākšanas punktu izveide un pilnveide

•  atkritumu dalītās savākšanas laukumu izveide un pilnveide

•  specializētā autotransporta iegāde atkritumu dalītai vākšanai

Sasniedzamais rezultāts:

Šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 1859 t gadā

Projektu atlases laiks:

No 02.02.2017. līdz 28.04.2017.

Aprites stadija:

Projektu pēcuzraudzība

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi”

•    ARHĪVS -1 

•    ARHĪVS -2

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:
 - Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit!
 - Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem:

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 12.04.2017.)

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas vadlīnijas (aktualizēts 12.04.2017.)

• Skaidrojums par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānu

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama:

https://www.cfla.gov.lv/lv/5211atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistiba

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte,  tel. 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv (par visiem 5.2.1. pasākumiem)

Signe Zakka, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv