Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.3.: Atkritumu reģenerācija ar enerģijas atguvi

Kohēzijas fonds:

9 184 249 euro

Finansējuma saņēmēji:

kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde, papildus 3. kārtas 2. uzsaukumā - arī atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

Sasniedzamais rezultāts:

Izbūvētas atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas, kas nodrošina pārstrādes jaudas pieaugumu 11 000 t gadā

Projektu atlases laiks:

No 18.10.2017. līdz 18.10.2018.

Aprites stadija:

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

 Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumi Nr. 498 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Uzraudzības komitejas apstiprinātie kritēriji un to vērtēšanas metodika (13.04.2017 rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 02.05.2017.) pieejami šeit!

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem:

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs 

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika 

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama:

https://www.cfla.gov.lv/lv/5213-atkritumu-regeneracijas-veicinasana

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Signe Zakka, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv