Paziņojums par līdzdalības iespējām līdz 2021.gada 19.jūlijam jauna tiesību akta – Ministru kabineta noteikumu “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi” projekta izstrādes procesā

 1.  

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

 1.  

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

 1.  

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 1.  

Dokumenta mērķgrupas

Atvieglojuma devēji – publiskas personas institūcija, privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, vai komersants, kuram nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums piešķirt vai administrēt atvieglojumu.

Atvieglojuma pakalpojumu sniedzēji – publiskas personas institūcija vai privātpersona, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar atvieglojuma devēju, sniedz pakalpojumu vai preci, piemērojot atvieglojumu.

Iedzīvotāji – atvieglojuma saņēmēji, kuri iekļauti informācijas sistēmā un saņem informāciju par piešķirto un izmantoto atvieglojumu.

 1.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai izveidotu iedzīvotājiem, iestādēm, komersantiem viegli saprotamu atvieglojumu pārvaldības sistēmu atvieglojumu darījumiem, kas balstīti uz personas vai personai izsniegtā identifikācijas līdzekļa identificēšanu darījuma brīdī un nodrošina precīzu atvieglojuma norādījumu izpildi, uzskaiti un administrēšanu, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītā likumprojekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma” 9. panta ceturto daļu,  kā arī Valsts informācijas sistēmas likumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jāizstrādā arī Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) darbību regulējošie noteikumi, lai varētu informācijas sistēmu ieviest produktīvajā darbībā līdz ar plānoto likumprojekta stāšanos spēkā jeb 2022. gada 1. janvāri.

 1.  

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 22. jūlijā.

 

 1.  

Dokumenti

Normatīvā akta projekts/ Anotācija.

 1.  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 1.  

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt rakstiski līdz 2021. gada 19.jūlijam, nosūtot tos uz šādām elektroniskā pasta adresēm pasts@varam.gov.lv, monta.locmele@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli (rakstiskus priekšlikumus un komentārus) par noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām  - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

 1.  

Cita informācija

Nav.

 1.  

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Projektu pārvaldības departamenta sistēmanalītiķe Monta Ločmele, tālr. 66016722, monta.locmele@varam.gov.lv