Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās Programmas Ieviešana

Projektu izpilda dāņu konsultantu firma Carl Bro, kas uzvarējusi Dānijas Vides un Enerģijas ministrijas aģentūras DANCEE izsludinātajā konkursā. Darbu izpildes gaitā tā slēgs darba līgumus ar atbilstošām valsts organizācijām Latvijā.

Projekta darbības laiks:
01.Septembris, 2001. – 31.Augusts, 2003.

Projekta mērķis:

1.  Celt institūciju un ieinteresēto pušu spējas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumu risināšanā.

2.  Veikt nepieciešamos priekšdarbus Bioloģiskās daudzveidības Nacionālās Programmas ieviešanai – izstrādāt detalizētu ieviešanas plānu: laika grafiku, aktivitāšu sarakstu, noteikt atbildīgās ieviešanas institūcijas, novērtēt programmas ieviešanai nepieciešamās finanses un to avotus.

 
Projekta adrese:

Peldu iela 26/28 - 301
LV-1050 Rīga, Latvija
Tel: +371 7228544
Telefax: +371 722 9852
E-mail: biodiversity@carlbro.lv
 

Projekta darba grupa:
Aase Østergaard – Dānijas puses projekta vadītāja E-mail: aao@carlbro.com
Ineta Saulīte – Latvijas puses projekta vadītāja E-mail: isa@carlbro.lv
Krišs Ozoliņš – Projekta asistents/sekretārs E-mail: biodiversity@carlbro.lv


Pieejamās atskaites/ ziņojumi

Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas ieviešanas projekts sagatavojis "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas plānu. Natura 2000 prasību ieviešana Latvijā" un "Ziņojumu par apsaimniekošanas un monitoringa prasībām Natura 2000 teritorijām Latvijā".

Kvantitatīvais pētījums "Dabas aizsardzības problēmas Latvijā", 2002.


"Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas atjaunotā pasākumu daļa"

Projekta "Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas ieviešana: institūciju attīstība un kvalifikācijas celšana Latvijā" noslēguma atskaite" (angļu val.). Pilna atskaite pieejama Vides ministrijas bibliotēkā.