Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, kā arī veikt efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldei ir četras reģionālās struktūrvienības:

 • Pierīgas reģionālā administrācija

 • Vidzemes reģionālā administrācija

 • Kurzemes reģionālā administrācija

 • Latgales reģionālā administrācija

Reģionālās struktūrvienības savā pārraudzībā esošajā reģionā pārzina visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), tai skaitā NATURA 2000 teritorijas, īstenojot vienotu dabas aizsardzības politiku un uzraugot dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.

Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas ir:

 • koordinēt pārvaldību un apsaimniekošanas pasākumus Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

 • īstenot valsts dabas aizsardzības politiku sugu un biotopu aizsardzības jomā;

 • veikt Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES) uzraudzības un kontrolējošās institūcijas funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām;

 • veikt kompensāciju izmaksu administrēšanu atbilstoši likumam "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

Dabas aizsardzības pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt un uzraudzīt dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī veicināt un koordinēt minēto plānu ieviešanu;

 • organizēt sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicināt minēto plānu ieviešanu;

 • organizēt īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;

 • plānot un organizēt nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

 • izsniegt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumus, tai skaitā Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES) atļaujas un sertifikātus;

 • kontrolēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

 • īstenot starptautiskos projektus dabas aizsardzības jomā, kā arī uzraudzīt to īstenošanu;

 • koordinēt un veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā;

 • nodrošināt sabiedrībai informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to aizsardzības režīmu, izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;

 • veicināt sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā u.c.

Dabas aizsardzības pārvaldes galvenā biroja adrese:

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 67509545
Fakss: 67509544
E-pasts: daba@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku.

 
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas biroju adreses:
 
Slīteres birojs

„Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis: 63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme@daba.gov.lv

Kuldīgas birojs
Rumbas iela 8, Kuldīga, LV-3301. Tālr. 29352511

Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401


Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas biroju adreses:

Rēzeknes birojs
Zemnieku ielā 16a, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64605860, 64605075, fakss: 64605225
E-pasts: latgale@daba.gov.lv

Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
Tālrunis/fakss: 64646722
E-pasts: latgale@daba.gov.lv

Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
Tālrunis: 64807201, fakss: 64807200
E-pasts: latgale@daba.gov.lv

 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas biroja adrese:

Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis: 67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv


Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroju adreses:

Kārļukalna birojs
„Kārļukalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230
E-pasts: karlukalns@daba.gov.lv

Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
Tālrunis: 64071408, fakss: 64071407
E-pasts: vidzeme@daba.gov.lv