EMERALD/ Natura 2000 projekta kopsavilkums

 

Eiropas Savienības Putnu (Council Directive 79/409/EEC) un Biotopu (Council Directive 92/43/EEC) direktīvas paredz, ka katrai dalībvalstij ir jāizveido aizsargājamo dabas teritoriju tīkls (saukts par Natura 2000), kas nodrošina direktīvu pielikumos minēto sugu un biotopu adekvātu aizsardzību. No šīm sugām Latvijā ir sastopamas apmēram 120 dzīvnieku sugas, 20 augu sugas un 60 biotopi.

Savukārt Eiropas Savienības kandidātvalstīm pirms iestāšanās ES kā ”mājas darbs” ir uzdots izveidot t.s. EMERALD aizsargājamo teritoriju tīklu, kas pēc būtības ir identisks Natura 2000. Lai panāktu šo mērķi, Latvijai jāveic sekojoši uzdevumi: 1) patreizējās īpaši aizsargājamo teritoriju inventarizācija; 2) analīze, vai patreizējā situācijā visas ES Direktīvās minētās sugas un biotopi ir pietiekoši labi aizsargāti un 3) ja tā nav, tad atbilstošiem biotopiem un sugām jānozīmē papildus teritorijas. 2000. gadā Dānijas Vides aizsardzības aģentūra nolēma finansēt konsultantu firmas Darudec (Danish Rural Development Consultants) sagatavoto projektu ”Latvijas Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas saskaņošana ar EMERALD /Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu” (saīsināti - ”EMERALD projekts”). Projekta periods – no 2001. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 30. jūnijam.2003. gadā projekts tika pagarināts līdz 2004. gada 1. maijam. Kā apakškonsultanti projektā darbojas Latvijas Ornitoloģijas biedrība (ar Putnu direktīvu saistītie jautājumi), Latvijas Dabas fonds (ar Biotopu direktīvu saistītie jautājumi) un Latvijas Vides aģentūra (informācijas reģistrēšana un datu bāzes apsaimniekošana).

Pievienotie faili: LogoĪpaši aizsargājamo dabas teritoriju nozīmības vērtēšana: 2001. gada lauka pētījumu rezultāti   LogoField survey cost estimates