03.08.2018

Paziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" ietvaros līdz 2018. gada 3. oktobrim (ieskaitot)

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un cita ar konkursu saistītā informācija ir pieejama SIA “Vides investīciju fonds” tīmekļa vietnē ( www.ekii.lvwww.lvif.gov.lv )

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" (turpmāk - Konkurss) mērķis ir potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, atbalstot jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un nodrošinot oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 10 000 000 euro.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir no 2 000 000 līdz 5 000 000 euro.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs neveic saimniecisko darbību un atbalsta sniegšana šā Konkursa ietvaros tam nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts.

Projekta iesniedzējs Konkursa ietvaros ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde.

Informāciju par Konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums", kas pieejams šeit!: .

Projekta iesniegumus no 2018. gada 3. augusta līdz 2018. gada 3. oktobrim (ieskaitot) var iesniegt SIA "Vides investīciju fonds" personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Ģertrūdes ielā 12-2, 2. stāvā, vai nosūtīt uz pasta adresi - SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes ielā 12-2, Rīgā, LV-1010, vai, noformētu elektroniskā dokumenta veidā, uz elektroniskā pasta adresi ekiikonkurss@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi ekiikonkurss@lvif.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir deleģējusi ar līgumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"  pieņemt, vērtēt un apstiprināt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par administratīvo aktu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā.