Pašvaldību paziņojumi par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. pantu pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas.

Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Cēsu novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 19. maijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos brīvā formā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi:

Cēsu novada pašvaldībā, Raunas iela 4, Cēsis. E-pasts: dome@cesunovads.lv ;
Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pagasts. E-pasts: amata@cesunovads.lv ;
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga. E-pasts: jaunpiebalga@cesunovdas.lv ;
Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatne. E-pasts: ligatne@cesunovads.lv ;
Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts. E-pasts: pargauja@cesunovads.lv ;
Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi. E-pasts: priekuli@cesunovads.lv ;
Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga. E-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv .”

Krāslavas novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 27. septembrim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos brīvā formā Krāslavas novada pašvaldībā, 3. kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, Dagdas KAC,  Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā, LV-5674 vai jebkurā Krāslavas novada pašvaldības pagasta pārvaldē, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/23 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dienvidkurzemes novada teritorijā” apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 638 (prot. Nr.9  49.§).

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā 20 (divdesmit) gadus no šo noteikumu spēkā stāšanās, t.i. no 2022.gada 29. jūlija (oficiālās publikācijas Nr. 2022/144.21 no 28.07.2022., Nr.144.).”

Balvu novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus visā Balvu novada administratīvajā teritorijā līdz 2035. gada 31. decembrim.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt savus viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus līdz 2022. gada 13. septembrim uz elektroniskā pasta adresi dome@balvi.lv vai Balvu novada administrācijā Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Jelgavas novada pašvaldība paziņo par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022.gada 23.septembrim izteikt  viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos (brīvā formā vai aizpildot aptaujas anketu) Klientu apkalpošanas nodaļā, Lielā ielā 5/7, Jelgavā, jebkurā Jelgavas novada pašvaldības pagastu pārvaldē vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv.

Ropažu novada pašvaldības dome paziņo par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu visā Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus līdz 2022. gada 8. augustam, iesūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv vai iesniedzot klātienē kādā no Ropažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai Ropažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Papildu informācija: Aija Palkavniece, 26510791

Jēkabpils novada pašvaldība paziņo, ka Jēkabpils novada dome ir izteikusi nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu visā Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus līdz 2022. gada 15. augustam “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” iesūtot tos elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv vai iesniedzot rakstiski (brīvā formā vai aizpildot aptaujas anketu) Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai jebkurā Jēkabpils novada pašvaldības pagastu pārvaldē.

Smiltenes novada pašvaldība paziņo, ka Smiltenes novada dome ir izteikusi nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā” līdz 2022. gada 18. jūlijam iesūtot tos elektroniski uz e-pastu dome@smiltenesnovads.lv vai iesniedzot rakstiski Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Raunas VPVKAC, Apes VPVKAC, Drustu VPVKAC, Variņu VPVKAC, Gaujienas VPVKAC vai jebkurā Smiltenes novada pagasta pārvaldē.

Papildu informācija: Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs, tālr. 20022348, 64707588, 66954850.”

Saulkrastu novada pašvaldība paziņo, ka Saulkrastu novada dome ir izteikusi nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā 5 gadus.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Saulkrastu novadā” projektu, kas ir pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv  „Pašvaldībaˮ – „Dokumentiˮ – „Saistošo noteikumu projektiˮ. Priekšlikumi vai iebildumi jāiesniedz līdz 2022. gada 8. jūnijam (ieskaitot) elektroniski e-pasta adresē pasts@saulkrasti.lv vai klātienē kādā no Saulkrastu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Papildu informācija: Alise Krastiņa, 67951250

Ogres novada pašvaldība izsludina paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā līdz 2042. gada 31. decembrim.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus viedokļus, priekšlikumus un iebildumus saistībā ar aizlieguma nodomu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ogres novada administratīvajā teritorijā iesniegt līdz 2022. gada 20. jūnijam Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas klientu apkalpošanas centrā Ogrē Brīvības ielā 33, Ogrē un Vienoto klientu apkalpošanas centros Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē vai iesūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresiogredome@ogresnovads.lv.

Madonas novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novada administratīvajā teritorijā līdz 2032. gadam.

Novada iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā Madonas novada administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada 18. jūnijam nosūtot savu viedokli brīvā formātā adrese: Saieta laukums 1, Madona;  elektroniskā pasta adrese: pasts@madona.lv.

Bauskas novada pašvaldība paziņo nodomu uz 10 gadiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus no 2022. gada 6. maija līdz 2022. gada 5. jūnijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā līdz 2032. gadam, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī jebkurā Bauskas, Iecavas, Rundāles, un Vecumnieku apvienības pārvaldē un to nodaļās, vai nosūtot savu viedokli brīvā formātā uz elektroniskā pasta adresi pasts@bauska.lv.

Limbažu novada pašvaldība informē par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Limbažu novada administratīvajā teritorijā. Limbažu novada pašvaldība aicina sabiedrību līdz 2022. gada 31. maijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Limbažu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv vai iesniedzot rakstveidā Limbažu novada pašvaldībā (Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001), Limbažu apvienības pārvaldē vai jebkurā Limbažu apvienības pārvaldes struktūrvienībā (Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs),  Salacgrīvas apvienības pārvaldē vai jebkurā Salacgrīvas apvienības pārvaldes struktūrvienībā (Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs), Alojas apvienības pārvaldē vai jebkurā Alojas apvienības pārvaldes struktūrvienībā (Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs).

Augšdaugavas novada pašvaldība nosūta informāciju par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Augšdaugavas novadā uz 10 gadiem.

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 6. maijam, izteikt viedokli, priekšlikumus vai iebildumus saistībā ar aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var izteikt sūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv; vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, vai ievietot iesniegumu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) novietotajā speciālajā kastē iesniegumiem. Papildu informācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajā nodaļā pa tālr. 65422280 vai 65422233.

Valmieras novada pašvaldība paziņo par nodomu desmit gadus aizliegt Valmieras novada administratīvajā teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu.

Novada iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Valmieras novada administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada 20. aprīlim, ienesot tos klātienē Valmieras novada pašvaldībā un apvienību pārvaldēs vai elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka tiek aktualizēti pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 19. aprīlim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Preiļu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Preiļu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un  informācijas centrā  Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai klientu apkalpošanas centros Riebiņos un Aglonā, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@preili.lv.

Tukuma novada dome informē par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Tukuma novada pašvaldības teritorijā uz 5 gadiem.

Sabiedrība aicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus Tukuma novada pašvaldībai līdz 2022. gada 11. aprīlim, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@tukums.lv vai iesniedzot rakstveidā Tukuma Klientu apkalpošanas centrā, Kandavas un pagastu apvienībā vai jebkurā Tukuma novada pagastu pārvaldē.

Papildu informācija: Tukuma novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs, tālr. 26603299.

Talsu novada pašvaldības paziņojums par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 10. martam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Talsu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, vai iesniedzot to jebkurā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldē, vai nosūtot uz Talsu novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi pasts@talsi.lv.

Siguldas novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz divdesmit gadiem.

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus par saistošo noteikumu “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā” projektu līdz 2022. gada 16. janvārim, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@sigulda.lv vai pakalpojumucentrs@sigulda.lv, iesniedzot klātienē kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.