1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts nepieciešams sakarā ar izmaiņām, kas paredzētas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā – vairs nepastāvēs republikas pilsētas, kā arī pašvaldības varēs veidot teritoriālā iedalījuma vienību apvienības.

Ar likumprojektu:

  • aktualizēta likumā “Par pašvaldībām” lietotā terminoloģija un atsauces uz citu likumu nosaukumiem.
  • precizēta pagastu un pilsētu pārvalžu izveides kārtība un kompetence:
  • pagasta pārvaldi var neveidot, ja novada administratīvajā teritorijā ietilpst tikai viens pagasts;
  • nav nepieciešama vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauja, lai divos pagastos vai pagastā un pilsētā veidotu kopīgu pārvaldi;
  • pašvaldība var veidot pagastu un pilsētu apvienības – un šīm apvienībām veidot vienu pārvaldi;

izslēgta pārvaldes kompetence civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, jo tā ir dzimtsarakstu nodaļas kompetence atbilstoši Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumam.

6.

 

Likumprojekts nepieciešams sakarā ar izmaiņām, kas paredzētas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā – vairs nepastāvēs republikas pilsētas, kā arī pašvaldības varēs veidot teritoriālā iedalījuma vienību apvienības.

Ar likumprojektu:

  • aktualizēta likumā “Par pašvaldībām” lietotā terminoloģija un atsauces uz citu likumu nosaukumiem.
  • precizēta pagastu un pilsētu pārvalžu izveides kārtība un kompetence:
  • pagasta pārvaldi var neveidot, ja novada administratīvajā teritorijā ietilpst tikai viens pagasts;
  • nav nepieciešama vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauja, lai divos pagastos vai pagastā un pilsētā veidotu kopīgu pārvaldi;
  • pašvaldība var veidot pagastu un pilsētu apvienības – un šīm apvienībām veidot vienu pārvaldi;

izslēgta pārvaldes kompetence civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, jo tā ir dzimtsarakstu nodaļas kompetence atbilstoši Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumam.

7.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2021.gada 18.martam.

8.

Dokumenti

Likumprojekts un tā anotācija.

9.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam, sniedzot ministrijā rakstisku viedokli līdz 2021.gada 14.martam

10.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūdzam nosūtīt uz e-pastu liga.zvilna-karlsone@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv.

11.

Cita informācija

Nav

12.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Oša, valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos