Iepakojuma apsaimniekošanas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos ir ieteikuma raksturs. Padome izvērtē nodokļu maksātāju un apsaimniekotāju sagatavotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveides un piemērošanas dokumentus un sniedz Vides ministrijai ieteikumus par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanu.

Padomes nolikums ir noteikts Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.151 “Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums”.

Iepakojuma apsaimniekošanas padomes sastāvs ir apstiprināts ar vides ministra 2008.gada 16.septembra rīkojumu Nr.284 „Par Iepakojuma apsaimniekošanas padomi”, ar grozījumiem, kas tika izdarīti ar vides ministra 2009.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.363 „Par izmaiņām Iepakojuma apsaimniekošanas padomē”. Padomē ietilpst pārstāvji no Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas un Vides pārraudzības valsts biroja.

Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.


Kontaktpersona:
Jānis Vēbers
tālr. 67503348
e-pasts: janis.vebers@lvafa.gov.lv