Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam
INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projekts “Biznesa vides digitālā transformācija” DigiBEST

Par projektu

2019. gada 1. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir uzsākusi sadarbību  Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektā “Biznesa vides digitālā transformācija” DigiBEST, lai nodrošinātu projekta uzdevumu izpildi, kas stimulētu mazo un vidēju uzņēmumu (turpmāk – MVU) konkurētspēju, īstenojot MVU digitālo transformāciju Eiropas lauku teritorijās un ierosinot risinājumus, lai uzlabotu to spēju izmantot progresīvas tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes straujas, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes veicināšanai Eiropā un tās reģionos.

Projektā pavisam piedalās 7 partneri no 6 valstīm/reģioniem (Austrija, Itālija, Latvija, Norvēģija, Portugāle un Spānija) un tā vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta īstenošanā, kā padomdevējs, piedalās arī Latvijas Universitāte.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros.

Projekta kopējais finansējums -  1 579 342.00 Euro (ERAF – 1 138 347.20 Euro; Norvēģu finansējums – 120 055.00 Euro) VARAM budžets: 410 255.00 Euro     (līdzfinansējums – 61 538.25 Euro)

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023.gada 31.jūlijam
Pirmā fāze – 01.08.19. – 31.07.22.
Otrā fāze – 01.08.22. – 31.07.23.
 
Projekta mērķis 

Palīdzēt Eiropas reģioniem veidot savu politiku, lai stiprinātu uzņēmumu digitālo transformāciju, veicinot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu.

Projektā plānotas aktivitātes un sagaidāmie rezultāti

  • Tiks veikts katras partnera valsts esošās situācijas izvērtējums (biznesa vides intervijas, politikas plānotāju intervijas, asociāciju un sociālo partneru intervijas).
  • Projekta ietvaros tiek plānoti semināri, diskusiju forumi, pieredzes apmaiņa esošās situācijas un MVU digitālās transformācijas problēmu un vajadzību, kā arī politikas instrumentu uzlabojumu izpētei un izpratnes palielināšanai.
  • Plānots Izstrādāt biznesa vides digitalizācijas pašnovērtējuma rīku – novērtējuma anketu, kas ļaus noskaidrot uzņēmumu vājās vietas un iemeslus, kādēļ tie neizmanto IKT rīkus.
  • Pēc anketēšanas rezultātiem tiks sagatavotas un sniegtas rekomendācijas un norādes “Ceļa kartē” kā integrēties digitālajā vidē, paaugstināt sava uzņēmuma konkurētspēju un iegūt lielāku pievienoto vērtību ekonomikai.
  • Katrai partnera valstij, balstoties uz rekomendācijām un iegūto informāciju projekta noslēgumā, ir jāgatavo rīcības plāns un motivējošs video. 

Darba grupa (Stakeholders group):

Lai veiksmīgāk īstenotu projekta mērķus, atbilstoši kompetencei, ir iesaistīti partneri no valsts un nevalstiskajām organizācijām, augstskolas un ir izveidota darba grupa, kas darbosies projekta ietvaros, sniedzot atbalstu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā. Vairāk šeit>>> 


Kontaktinformācija:

Projektu pārvaldības departamenta Digitālo prasmju veicināšanas projekta nodaļas projektu vadītāja Santa Sīpola (67026932, santa.sipola@varam.gov.lv)

Projektu pārvaldības departamenta Digitālo prasmju veicināšanas projekta nodaļas projektu koordinatore Liene Priede (66016773, liene.priede@varam.gov.lv )