Plānotais AF* finansējums:

70 177 920 euro

Finansējuma saņēmēji:

 • tiešās pārvaldes iestādes;
 • Prokuratūra;
 • valstspilsētu un novadu pašvaldības ar kapacitāti koplietošanas risinājumu nodrošināšanā pašvaldībām;
 • publiskas personas kapitālsabiedrības, kuras pilda pārvaldes uzdevumu un atvasinātas publiskas personas, kas darbojas zinātniskās izpētes un augstākās izglītības jomā.

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas 2.1.2.1.i. mērķu sasniegšana tiks nodrošināta īstenojot projektus atbilstoši šādiem investīciju nolūkiem:

 • Digitālo pakalpojumu koplietošanas platformas attīstība, vienotās saziņas platformas attīstība un dokumentu pārvaldības platformu integrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkla izvēršana un pakalpojuma sniegšanas atbalsta paplašināšana;
 • Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu;
 • Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai;
 • Valsts pārvaldes vienota cilvēkresursu un valsts finanšu resursu plānošanas un pārvaldības pakalpojumu centra izveide, valsts vienotā apmācību un zināšanu uzkrāšanas platformas attīstība;
 • Vienotas iestāžu pārvaldības pakalpojumu centra izveides nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana;
 • Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana;
 • Sabiedriskās kārtības un drošības procesu, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālajā transformācijā, t.sk. e-lietas attīstībā;
 • Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t.sk. līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana;
 • Vienota valsts IKT programmu un projektu arhitektūras pārvaldība.

Investīcijas 2.1.2.1.i. projekta ietvaros var tikt veiktas šādas atbalstāmās darbības:

 1. valsts pārvaldes (t.sk. valstspilsētu un novadu pašvaldību zinātnisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu) centralizētu platformu un koplietošanas pakalpojumu attīstība, t.sk.:
  1. valsts pārvaldes IKT un atbalsta funkciju konsolidācija, centralizējot kompetences centros vienveidīgu vairāku iestāžu atbalstam nepieciešamo pārvaldes pakalpojumu sniegšanas, IKT un atbalsta funkciju koplietošanas pakalpojumus;
  2. valsts pārvaldes aprīkošana ar specializētiem tehnoloģiskiem risinājumiem un specializētām iekārtām, kas projekta darbību plāna ietvaros veikta, lai sasniegtu konkrētā investīcijas pasākuma mērķi, nodrošinot iespējas īstenot digitāli transformētus pārvaldes procesus.
 2. projektu vadība un administrēšana;
 3. programmu īstenošanas koordinēšana un IKT arhitektūras pārvaldība projektu un programmu līmenī, lai veicinātu reformu un investīciju virziena mērķu efektīvu sasniegšanu projektu un programmu mijiedarbībā;
 4. vizuālās identitātes un publicitātes pasākumi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;
 5. projekta rezultātu audita vai revīzijas veikšana, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas 2.1.2.1.i. mērķis ir:

 • nodrošināt administrācijas kā vienas organizācijas darbību, kas ietvertu standartizētu atbalsta funkciju ieviešanu, piemēram, grāmatvedību, personāla administrāciju, resursu uzskaiti un pārvaldību;
 • izveidot vai būtiski funkcionāli papildināt četras sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas, piecas departamentu un atbalsta funkciju platformas un sešas platformas un sistēmas pašvaldībām.

 

Investīciju 2.1.2.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

 • līdz 2023. gada 31. martam – koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai – 15;
 • līdz 2023. gada 30. septembrim – saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām – 15;
 • līdz 2026. gada 31. augustam – izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits – 15.

Projektu atlases laiks:

Līdz 2022. gada 31. decembrim

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.1. reformu un investīciju virziena ''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' īstenošanas noteikumi.

Cita informācija:

Nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.

Kontaktinformācija:

Monta Ločmele, tel.: 66016722, e‑pasts: monta.locmele@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo