Nozares vides projekti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2022. gada 29.decembra sēdes lēmumu, informē par pasākumu pieteikumu iesniegšanu apakšprogrammā “Nozares vides projekti”.

2023. gadā no Apakšprogrammas līdzekļiem tiek atbalstīti pasākumi, kas nodrošina papildu atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas attīstībai un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanai, šādos virzienos:

  • veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas izstrādes un īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana, pētījumu un plānošanas dokumentu izstrāde);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, t.sk. sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi, lai sekmētu ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķu sasniegšanu un Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktie pasākumi;
  • starptautisko saistību vides jomā izpilde;
  • sabiedrības izglītošana (t.sk., bet ne tikai izglītojošie pasākumi, semināri, konferences).

Netiek atbalstītas aktivitātes, kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumos noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē valsts budžeta bāzes finansējuma programmā paredzēto aktivitāšu finansēšanu.

Pasākumi īstenojami 2023. gada ietvaros.

Aktivitāšu (projektu) iesniegšanas termiņu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2023. gada 20.janvārim.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir VARAM un pasākumu īstenotāji finansējuma saņemšanai no valsts budžeta Apakšprogrammas var būt: VARAM, Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Kārtība un tās pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursi/Nozares vides projekti”.