Sabiedrības līdzdalība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir uzsākusi Jūras telpiskā plānojuma izstrādi. Plānojumu paredzēts uzsākt 2014.gadā visai Latvijas jurisdikcijā esošajai Baltijas jūras daļai, ņemot vērā ar jūru saistīto sauszemes daļu. Plānojuma izstrādi, ieviešanu un uzraudzību veiks VARAM.

Jūras telpiskais plānojums ir dokuments, kas noteiks jūras teritorijas ilgtermiņa telpisko perspektīvu un prioritātes. Tā  mērķis ir līdzsvarot dažādās nozaru, piemēram, transporta, zivsaimniecības un atjaunojamo energoresursu, kā arī marikultūras, ekonomiskās intereses ar Baltijas jūras ekosistēmas spēju pašsaglabāties un atjaunoties.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem „Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība” (30.10.2012.; Nr. 740) VARAM tiek veidota Jūras telpiskā plānojuma darba grupa (turpmāk – darba grupa), kas nodrošinās valsts institūciju, plānošanas reģionu, piekrastes pašvaldību un sabiedrības pārstāvju  iesaisti un līdzdalību plānojuma izstrādes laikā. Šobrīd VARAM veic nozaru interešu un prioritāšu apkopojumu, kas kalpos par pamatu plānojuma darba uzdevumam. Darba grupas pirmais uzdevums ir formulēt plānojuma darba uzdevumu, ko apstiprinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Iedzīvotāju iesaiste plānojuma izstrādē tiks nodrošināta īpašos tam veltītos pasākumos un aktuālā informācija par tiem tiks publicēta VARAM mājaslapā.

Rīkojums "Par Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas izveidi"